نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای رد درخواست اهدای جنین از سوی دادگاه به لحاظ بیماری یکی از زوجین نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 120
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست اهدای جنین از سوی دادگاه به لحاظ بیماری یکی از زوجین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تجویز دریافت تخمک اهدائی، حق بر سلامتی، حق بر زندگی خانوادگی، حق داشتن فرزند، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، برتری حق بر سلامتی بر حق داشتن فرزند، رد تجدیدنظر خواهی، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی...
نمونه رای تخلیه مال مشاع نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 179
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه مال مشاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه مال مشاع، تخلیه به جهت تعدی و تفریط، تخلیه ید مستاجر از حصه مشاعی، لزوم طرح دعوای تخلیه از سوی تمام مالکین مشاعی، رای تخلیه مال مشاع بیشتر بخوانید: تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها چکیده رای تخلیه مال مشاع از این حیث که به دلیل ماهیت...
نمونه رای لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاک فاقد سند رسمی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 184
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات مالکیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای قلع و قمع مستحدثات، رای خلع ید، املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، تفاوت احراز مالکیت و اثبات مالکیت، رای وحدت رویه شماره 672، رای وحدت رویه شماره 569، رای وحدت رویه شماره 603، رای اثبات مالکیت   چکیده رای اثبات مالکیت در خصوص املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، لازم...
نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد و بطلان دعوای تجدیدنظر خواه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 131
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان دعوی، ماده 232 قانون مدنی، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط غرری در قرارداد، شرط نامشروع در قرارداد، رای اعاده دادرسی، رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله نامشروع چکیده رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد شرط قراردادی که باعث برهم خوردن...
نمونه رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 191
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد عادی، ماده 1305 قانون مدنی، اعتراض ثالث اصلی، تقسیم نامه عادی، ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل صحت، ماده 223 قانون مدنی، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل تاخر حادث، رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث مطلب مرتبط: اعتراض...
نمونه رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 226
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دستور موقت، ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال، تشخیص فوریت دستور موقت، موانع صدور دستور موقت، رای دستور موقت، رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش مطلب مرتبط: نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی چکیده...
نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 239
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم احراز سمت خواهان، ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۱۲۸ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اختیار مدیرعامل در طرح دعوا، صورتجلسه تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل...
نمونه رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانک نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 201
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جزیره کیش صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان نرخ سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی، رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام بطلان قرارداد به لحاظ صوری بودن، اعلام بطلان سند رهنی، مطالبه مازاد دریافتی بانک بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی، ابطال وکالتنامه اعطایی به بانک، رای...
نمونه رای تعیین خواسته در دادخواست نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 95
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعیین خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعاوی، اصل استماع دعوا، اختیار گزینش عنوان خواسته، ابطال اجراییه، ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک، اثبات مشروط بودن چک، رای تعیین خواسته بیشتر بخوانید: کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟ چکیده رای تعیین خواسته دادگستری مرجع رسیدگی به شکایات و حل دعاوی است....
نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 99
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح، تلاش در جهت ایجاد صلاحیت صوری، ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اضافه کردن صوری خوانده، سوء استفاده از حق، تقلب نسبت به قانون، اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه، رای اضافه کردن صوری خوانده بیشتر...
نمونه رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 83
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا به علت به پایان رسیدن عمر مفید ساختمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه درخواست تجدید بنا، ساختمان فرسوده در عرف، خطر جانی داشتن ساختمان فرسوده، الزام مالکین به تجدید بنا، رای تجدید بنا، رای تجویز تجدید بنا، رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا چکیده رای شرط پذیرش دعوای تجدید بنا در صورتی...
نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 227
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، عقد یا ایقاع بودن مزایده، دعوای ابطال مزایده، قیمت کارشناسی مزایده، نحوه انجام مزایده، اعتراض به نحوه ارزیابی کارشناس در زمان مزایده، تزلزل مزایده، رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت مطلب مرتبط: تعیین قیمت اموال بعنوان یکی از اقدامات لازم...
نمونه رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 269
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهار صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: محکومیت تضامنی خواندگان، عقد ضمانت، عقد ضمان، نقل ذمه به ذمه، ضم ذمه به ذمه، رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای محکومیت تضامنی به پرداخت وجه رسید عادی در...
نمونه رای مجهول بودن مدت خیار شرط نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 288
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مجهول بودن مدت خیار شرط برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای زیبا و مستدل که از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه، تلقی واخواهی خارج از مهلت به عنوان تجدیدنظر خواهی، تحلیل شرط پشیمانی در معامله، مدت در خیار شرط، رای مجهول بودن مدت خیار شرط بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار چکیده رای مجهول بودن مدت خیار شرط از...
نمونه رای حسن نیت در قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 90
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حسن نیت در قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی بخش مشگین شرقی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جبران خسارات زیان دیده، مسئولیت مدنی قراردادی، مسئولیت مدنی غیر قراردادی، جبران زیان زیان دیده، اصل حسن نیت در قراردادها، رای حسن نیت در قرارداد بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی چکیده رای حسن نیت در قرارداد حسن نیت به دو طریق و شیوه در قراردادها کاربرد دارد....