نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 1 3068
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند مالکیت و بطلان معامله فی مابین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله ربوی، ابطال معامله ربوی، اعلام بطلان معامله، ابطال سند مالکیت، ماده 31 قانون مدنی، معامله با حق استرداد، اصل 47 قانون اساسی، اصل 49 قانون اساسی، بیع شرط، رای ابطال سند مالکیت   چکیده رای ابطال سند مالکیت با توجه به دلایلی همچون...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 421
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهاتر دین، ماده 299 قانون مدنی، رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی بیشتر بخوانید: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟ چکیده رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی دادگاه...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 419
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعلام فقدان سمت مدیران شرکت، ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مطلب مزتبط: نحوه انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه چکیده رای...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 5592
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، سند مدنی، چک صیادی ثبت نشده، مطالبه وجه چک ثبت نشده، مبدا خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده، رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 381
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، داور مرضی الطرفین، وجود رابطه سببی داور با یکی از طرفین پیمان، نظریه پدر سالاری قانونی، رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان مطلب مرتبط: ابطال رای...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 702
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تجویز انتقال منافع، ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی، رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی مطلب مرتبط: طرح دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به دیگری در دادگاه چکیده رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی در...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 608
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت شخصی داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر در داوری، جهات هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آثار ناشی از گسست قرارداد، مسئولیت مدنی داور، رای صلاحیت شخصی داور مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟ چکیده رای صلاحیت شخصی داور شاید یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر در حقوق...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 619
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عسلویه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال چک تضمینی، لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام دارندگان چک، دارنده با حسن نیت، اصل نسبی بودن قراردادها، رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی بیشتر بخوانید: دعوای مفقودی چک و اسناد تجاری چکیده رای غیر قابل انتقال بودن چک تضمینی درج عبارت «بابت ضمانت» در متن چک...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 854
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به دستور تخلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376، حق کسب و پیشه و تجارت، رای اعتراض به دستور تخلیه مطلب مرتبط: حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ چکیده رای اعتراض به دستور تخلیه تخلیه اماکن مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و دستور...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 1200
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت چنانچه اصل محکوم به از نوع خسارت باشد، خسارت تاخیر تادیه...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 462
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 244 قانون مدنی، اراده ضمنی بر پایبندی به قرارداد، مرحله اثربخشی شرط انفساخ، رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ دادرس محترم چنین استنباط نموده اند که: رویکرد پوزیتیویستی نسبت...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 423
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 99 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 959 قانون مدنی، حقوق بنیادین کرامت و حریت انسان، اصل 19 قانون اساسی، رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل مطلب مرتبط: تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟ چکیده رای اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت...
نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 1046
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل ۱۶۶ قانون اساسی، جبران هزینه های درمان و از کار افتادگی، ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی، رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری بیشتر بخوانید: شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟ چکیده رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری دادگاه...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 1341
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیرمنقول برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاردشت صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه انجام واخواهی، ماده 05 قانون آیین دادرسی مدنی، ایجاد حق فسخ، رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مطلب مرتبط: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام چکیده رای پذیرش واخواهی نسبت به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیرمنقول دادگاه...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 641
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی» برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت حقوقی مراعی، معامله با انگیزه فرار از دین، رای معامله با انگیزه فرار از دین مطلب مرتبط: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟ چکیده رای معامله با انگیزه فرار از دین و...
تماس با وکیل