نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 2941
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مطلب مرتبط:...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 414
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 402 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن، رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن   چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن چنانچه بخشی از ثمن معامله موجل باشد، امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود ندارد. مطلب مرتبط: تقاضای...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 272
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لغو حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بلداجی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقابل عدالت و انصاف، تاثیر ازدواج مادر بر حضانت فرزند، مصلحت فرزند مشترک، ماده 1170 قانون مدنی، رای لغو حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: شرایط حضانت فرزند چیست؟ چکیده رای لغو حضانت فرزند مشترک صرف ازدواج مادر موجب سلب صلاحیت مادر بر حضانت فرزند مشترک نبوده و دادگاه در هر...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 427
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد سمت، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی چنانچه مدرک...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 1 927
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 230 قانون مدنی، هدف وجه التزام، رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف   چکیده رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تاکید رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ _۱۶ دی ماه ۱۳۹۹...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 416
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توصیف خواسته خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده استاپل، نحوه توصیف خواسته خواهان، ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حق بر اشتغال، رای توصیف خواسته خواهان بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای توصیف خواسته خواهان توصیف خواسته بدین معنا است که دادگاه مراد و...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 582
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار اسقاط مالم یجب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصریح موصی در وصیت نامه به دریافت سهم الارث احد از ورثه، ماده 959 قانون مدنی، رای اقرار اسقاط مالم یجب بیشتر بحوانید: سهم الارث طبقه اول وراث به چه میزان است؟ چکیده رای اقرار اسقاط مالم یجب اقدام مورث طرفین در واگذاری سهم الارث قبل از فوت در واقع...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 928
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث حکمی، رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی با توجه به آنکه معترض ثالث مبتنی بر یک قرارداد مدعی ورود خلل به حقوق وی گردیده است، ایشان علاوه بر اصحاب...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 697
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعهدات شرکت بیمه در برابر راننده مقصر حادثه، ماده 4 آیین نامه ماده 3 قانون بیمه اجباری، اخذ رضایت نامه از زیان دیده، رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی   چکیده رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی دادگاه با استدلال مندرج...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 314
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعهد به کار مادام العمر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 22 قانون اساسی، سلب حریت، حق تمتع، رای تعهد به کار مادام العمر بیشتر بخوانید: ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما چکیده رای تعهد به کار مادام العمر تعهد شخص به انجام کار برای دیگری تا پایان عمر، موجب سلب حریت و برخلاف اصول مربوط به حق شغل...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 819
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ مبایعه نامه عادی، تنفیذ انفساخ مبایعه نامه عادی، خلع ید، ایفای تعهدات موصوف در قرارداد عادی، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت قراردادی، وجه التزام قراردادی، رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 1800
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ چکیدی رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 683
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مبدا مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف، ماده 36 قانون بیمه، مرور زمان دعاوی بیمه، رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه چکیده رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 862
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری، قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو چکیده رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه در دعاوی علیه...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 301
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم رعایت اصل تناظر در داوری، ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار معاینه محل توسط داور، اختیار داوران در ختم دعوی، رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای ابطال رای داور به جهت...
تماس با وکیل