نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 673
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال، ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، رای تغییر نام و نام خانوادگی بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای تغییر نام و نام خانوادگی رسیدگی به موضوع تغییر نام خانوادگی مطابق با...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 417
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع عقد هبه، ماده 797 قانون مدنی، تایید رجوع از هبه، ابطال سند رسمی، لزوم مالکیت واهب بر عین موهوبه، رای اثبات وقوع عقد هبه مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟ چکیده رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن مطابق...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 553
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات نسب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اثبات نسب خواهان: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- ثبت احوال منطقه مرکز تهران 4- ثبت احوال شهرستان کنگاور...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 1 193
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت، رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی مطلب مرتبط: معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری چگونه است؟ چکیده رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی چنانچه مدیر تصفیه شرکت در...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 238
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مهلت اعتراض به نظر مدیر ساختمان در مورد هزینه ها برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها، ابطال اجرائیه ثبتی، رای مهلت اعتراض به نظر مدیر ساختمان در مورد هزینه ها مطلب مرتبط: بایدها و نبایدهای زندگی آپارتمان نشینی چکیده رای مهلت اعتراض به نظر مدیر ساختمان در مورد هزینه ها مهلت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 1148
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دعوای خلع ید ملک مشاع، دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، ماده 1287 قانون مدنی، طرف دعوا قرار ندادن کلیه متصرفین ملک مشاع، رای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، رای خلع ید مطلب مرتبط: نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 2 512
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح، تلاش در جهت ایجاد صلاحیت صوری، ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اضافه کردن صوری خوانده، سوء استفاده از حق، تقلب نسبت به قانون، اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه، رای اضافه کردن صوری خوانده مطلب...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 268
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، حق داشتن وکیل، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری داشتن وکیل...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 330
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجویز عمل تطبیق جنسیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تطبیق جنسیت، احترام به هویت جنسی واقعی اشخاص، تغییر جنسیت، مراحل قانونی تغییر جنسیت، شرایط تغییر جنسیت، ماده 958 قانون مدنی، رای تجویز عمل تطبیق جنسیت مطلب مرتبط: تجویز تغییر جنسیت به چه صورت می باشد؟ چکیده رای تجویز عمل تطبیق جنسیت بنا بر نظر دادگاه محترم در دادنامه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 1 2381
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهدید به هتک شرف، تهدید به هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی، توهین به اشخاص عادی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصاویر خصوصی خانوادگی، قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 1859
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 469
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟ چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون محکمه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 1928
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر متوفی، اصطلاح سفیه در قانون، نظریه پزشکی قانونی در مورد سفاهت، تصرفات سفیهانه، نحوه اثبات حجر متوفی، رای حکم حجر متوفی مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر چکیده رای حکم حجر متوفی سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 461
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه غرامات به نرخ روز، مطالبه وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای مطالبه غرامت قانونی با...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 1350
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از...
تماس با وکیل