نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 516
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 33 قانون اساسی، بند دوم ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، لزوم احراز فوریت در صدور دستور موقت، رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده مطلب مرتبط: نحوه ممنوع الخروج...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 205
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به ایفای تعهد، مطالبه اجرت المثل استفاده از سهمیه مهندسی، رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت پس از انقضاء مدت قرارداد، شرکت می بایست ضمن التزام به...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 383
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مقدمات تمکین زوجه، لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوف بدنی و روحی زوجه، رای الزام به تمکین خاص، رای الزام به تمکین عام، ماده 1115 قانون مدنی،  رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 935
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان سیستان و بلوچستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تمکین، لزوم حسن معاشرت زوجین، اثبات علقه زوجیت، لزوم ارائه دلیل عدم تمکین، تهیه مسکن در شان زوجه، رای الزام به تمکین زوجه مطلب مرتبط: نمونه رای مقدمات تمکین زوجه و حق حبس وی چکیده رای الزام به تمکین زوجه صرف اثبات علقه زوجیت...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 436
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار امر قضاوت شده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مرحله فعلیت شرط انفساخ، مرحله اثربخشی شرط انفساخ، ماده 244 قانون مدنی، اعتبار امر قضاوت شده، صرف نظر نمودن از شرط فاسخ، رای اعتبار امر قضاوت شده بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا چیست؟ چکیده رای اعتبار امر قضاوت شده قاعده اعتبار امر مختومه به ما می آموزد که چنانچه...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 185
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 83 قانون امور حسبی، لزوم رعایت غبطه صغیر، اعلام بطلان معامله موضوع سند انتقال اجرایی، رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار بیشتر بخوانید: ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟ چکیده رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 555
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه، ماده 32 قانون بیمه اجباری، پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء، مطالبه خسارت از بیمه، شخص ثالث در...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 2165
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی مقصر حادثه، افت قیمت خودرو، هزینه های تعمیر وسیله نقلیه، مسئولیت مقصر تصادف، مطالبه افت قیمت از بیمه، خسارت تاخیر تادیه، ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، ماده 328 قانون مدنی، سقف تعهدات شرکت بیمه، رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه بیشتر...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 582
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه افت قیمت خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه افت قیمت خودرو، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، رای مطالبه افت قیمت خودرو مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟ چکیده رای مطالبه افت قیمت خودرو افت قیمت خودرو عرفاً خسارت مستقیم...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 648
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اخذ وجه الکفاله، تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطلب مرتبط: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار چکیده رای ضبط...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 3920
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سلب حضانت فرزند مشترک، ماده 41 قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل، ماده 45 قانون حمایت خانواده، لزوم رعایت غبطه کودک، نیاز طفل به مادر، ماده 1169 قانون مدنی، رای سلب حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: موانع اجرای حق حضانت کدامند؟ چکیده رای سلب حضانت فرزند مشترک در پرونده حاضر...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 549
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از هیات نظارت استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای شماره ۵۴۳۵ شورایعالی ثبت، ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده   چکیده رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، پس از قطعیت ارزیابی بایستی حداکثر ظرف دو ماه مزایده انجام شود و الا از موجبات ابطال مزایده است.  ...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 1202
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوی، رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر مطلب مرتبط: قرار سقوط دعوا چیست؟ چکیده رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر اگر خواهان نخستین در مرحله تجدیدنظر خواهی، خواسته خود را مسترد کند مراتب به عنوان صرف نظر کردن از...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 642
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل نسبی بودن قراردادها، اصل تفسیر قرارداد در پرتو کل قرارداد، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن مطلب مرتبط: قراردادهای الحاقی به چه قراردادهایی گفته می شود؟ چکیده رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن در...
نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 502
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعمال حق با انگیزه سوداگری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات عقد هبه شفاهی غیرمعوض، تایید رجوع از هبه، رای اعمال حق با انگیزه سوداگری مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟ چکیده رای اعمال حق با انگیزه سوداگری حقوق سرشار از زیبایی و نیکویی بوده و چهره چرکین و آلوده را بر نمی تابد. نمی بایست امر بی ظرافت...
تماس با وکیل