نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 760
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق رجعی، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج چکیده رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین، شرط تنصیف دارایی،...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 640
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا (تاثیر نگاه دادگاه بر فرجام دادرسی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه عدم نفوذ مراعا، معاملات غیرنافذ، معامله غیرنافذ مستقر، رای نظریه عدم نفوذ مراعا مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن چکیده رای نظریه عدم نفوذ مراعا جریان پرونده پیش رو از این قرار است که...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 1086
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن (بطلان مطلق یا نسبی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط مبطل عقد، رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟ چکیده...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 778
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، شرط فاسخ، خیار تخلف از شرط، اصل همبستگی تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات در قراردادها تعهدات متقابل است اصل همبستگی تعهدات موید...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 530
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس   چکیده رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برای اعطای مجوز تاسیس داروخانه، نیازی به داروساز...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 563
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دادگاه عمومی بخش خاوران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ، تعیین مدت در شرط فاسخ، امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها، رای در خصوص شرط فاسخ مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت مجهول بودن مدت خیار شرط چکیده رای در خصوص شرط فاسخ در دادنامه ذیل دادرس...
نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 489
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آرایش دفاعی خوانده در اولین جلسه رسیدگی، شیوه تصمیم دادگاه پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد، بررسی امکان یا عدم امکان تغییر آرایش دفاعی از سوی خوانده و آیین حاکم بر آن، مرور زمان اسناد تجارتی، رای پیرامون اختیار مدیون در...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 619
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ملاک تقویم خسارت و ضابطه «قیمت روز اجرای حکم»، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 586
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از شرط باطل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتفاء دعوا، شرط غیرمقدور در قرارداد، رای مصداقی از شرط باطل مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟ چکیده رای مصداقی از شرط باطل 1. در صورت وجود شرط غیرمقدور در قرارداد، دادگاه مستند به بند 1 ماده 232 قانون مدنی آن را فاقد اعتبار می داند. 2. در...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 522
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار در امور کیفری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرار تعلیق اجرای مجازات حبس، تصرف عدوانی اراضی ملی، رای اقرار در امور کیفری بیشتر بخوانید: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم چکیده رای اقرار در امور کیفری اقرار متهم در امور کیفری طریقیت داشته و می بایست با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته باشد...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 389
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت قرارداد پیمانکاری، دعوای انفساخ قرارداد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی دعوای انفساخ قرارداد ناظر به قراردادهایی می تواند باشد که در عالم اعتبار دارای حیات حقوقی باشند...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 999
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه وکیل و موکل، ماده 667 قانون مدنی، رای لزوم رعایت مصلحت موکل مطلب مرتبط: نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام چکیده رای لزوم رعایت مصلحت موکل رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد است و وکیل باید تمام تلاش خود...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 450
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تاخیر در تخلیه عین مستاجره، ماده 230 قانون مدنی، رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری چکیده رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 433
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه پیش از انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد وجه، لزوم تعیین تکلیف واقعه حقوقی، بطلان واقعه حقوقی، رای عدم پذیرش استرداد وجه مطلب مرتبط: چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟ چکیده رای عدم پذیرش استرداد وجه در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه...
نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 523
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل استصحاب، تایید انفساخ معامله، التزام عملی به بقای عقد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد 1. ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان...
تماس با وکیل