نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 476
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه، ماده 32 قانون بیمه اجباری، پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء، مطالبه خسارت از بیمه، شخص ثالث در...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 1823
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی مقصر حادثه، افت قیمت خودرو، هزینه های تعمیر وسیله نقلیه، مسئولیت مقصر تصادف، مطالبه افت قیمت از بیمه، خسارت تاخیر تادیه، ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، ماده 328 قانون مدنی، سقف تعهدات شرکت بیمه، رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه بیشتر...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 394
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه افت قیمت خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه افت قیمت خودرو، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، رای مطالبه افت قیمت خودرو مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟ چکیده رای مطالبه افت قیمت خودرو افت قیمت خودرو عرفاً خسارت مستقیم...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 426
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اخذ وجه الکفاله، تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای ضبط وثیقه تودیعی مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطلب مرتبط: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار چکیده رای ضبط...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 3766
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سلب حضانت فرزند مشترک، ماده 41 قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل، ماده 45 قانون حمایت خانواده، لزوم رعایت غبطه کودک، نیاز طفل به مادر، ماده 1169 قانون مدنی، رای سلب حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: موانع اجرای حق حضانت کدامند؟ چکیده رای سلب حضانت فرزند مشترک در پرونده حاضر...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 436
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از هیات نظارت استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای شماره ۵۴۳۵ شورایعالی ثبت، ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده   چکیده رای هیات نظارت در خصوص ابطال مزایده طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، پس از قطعیت ارزیابی بایستی حداکثر ظرف دو ماه مزایده انجام شود و الا از موجبات ابطال مزایده است.  ...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 907
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوی، رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر مطلب مرتبط: قرار سقوط دعوا چیست؟ چکیده رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر اگر خواهان نخستین در مرحله تجدیدنظر خواهی، خواسته خود را مسترد کند مراتب به عنوان صرف نظر کردن از...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 539
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل نسبی بودن قراردادها، اصل تفسیر قرارداد در پرتو کل قرارداد، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن مطلب مرتبط: قراردادهای الحاقی به چه قراردادهایی گفته می شود؟ چکیده رای اصل تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده آن در...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 439
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعمال حق با انگیزه سوداگری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات عقد هبه شفاهی غیرمعوض، تایید رجوع از هبه، رای اعمال حق با انگیزه سوداگری مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟ چکیده رای اعمال حق با انگیزه سوداگری حقوق سرشار از زیبایی و نیکویی بوده و چهره چرکین و آلوده را بر نمی تابد. نمی بایست امر بی ظرافت...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 2622
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند مالکیت و بطلان معامله فی مابین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله ربوی، ابطال معامله ربوی، اعلام بطلان معامله، ابطال سند مالکیت، ماده 31 قانون مدنی، معامله با حق استرداد، اصل 47 قانون اساسی، اصل 49 قانون اساسی، بیع شرط، رای ابطال سند مالکیت   چکیده رای ابطال سند مالکیت با توجه به دلایلی همچون...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 303
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهاتر دین، ماده 299 قانون مدنی، رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی بیشتر بخوانید: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟ چکیده رای احراز تهاتر دین مبلغ پرداختی و مورد حکم در دادنامه قبلی دادگاه...
نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 320
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعلام فقدان سمت مدیران شرکت، ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، رای ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مطلب مزتبط: نحوه انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه چکیده رای...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 4636
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، سند مدنی، چک صیادی ثبت نشده، مطالبه وجه چک ثبت نشده، مبدا خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده، رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 320
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، داور مرضی الطرفین، وجود رابطه سببی داور با یکی از طرفین پیمان، نظریه پدر سالاری قانونی، رای ابطال رای داور به جهت وجود رابطه خویشاوندی داور با یکی از طرفین پیمان مطلب مرتبط: ابطال رای...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 587
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تجویز انتقال منافع، ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق سرقفلی، رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی مطلب مرتبط: طرح دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به دیگری در دادگاه چکیده رای تخلیه به جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی در...
تماس با وکیل