نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 376
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال، ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، رای تغییر نام و نام خانوادگی بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای تغییر نام و نام خانوادگی رسیدگی به موضوع تغییر نام خانوادگی مطابق با...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 625
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث حکمی، رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی با توجه به آنکه معترض ثالث مبتنی بر یک قرارداد مدعی ورود خلل به حقوق وی گردیده است، ایشان علاوه بر اصحاب...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 471
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعهدات شرکت بیمه در برابر راننده مقصر حادثه، ماده 4 آیین نامه ماده 3 قانون بیمه اجباری، اخذ رضایت نامه از زیان دیده، رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی   چکیده رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی دادگاه با استدلال مندرج...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 237
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعهد به کار مادام العمر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 22 قانون اساسی، سلب حریت، حق تمتع، رای تعهد به کار مادام العمر بیشتر بخوانید: ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما چکیده رای تعهد به کار مادام العمر تعهد شخص به انجام کار برای دیگری تا پایان عمر، موجب سلب حریت و برخلاف اصول مربوط به حق شغل...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 678
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ مبایعه نامه عادی، تنفیذ انفساخ مبایعه نامه عادی، خلع ید، ایفای تعهدات موصوف در قرارداد عادی، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت قراردادی، وجه التزام قراردادی، رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 1364
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ چکیدی رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 560
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مبدا مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف، ماده 36 قانون بیمه، مرور زمان دعاوی بیمه، رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه چکیده رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 582
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری، قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو چکیده رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه در دعاوی علیه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 217
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم رعایت اصل تناظر در داوری، ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار معاینه محل توسط داور، اختیار داوران در ختم دعوی، رای ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تناظر مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای ابطال رای داور به جهت...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 406
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 33 قانون اساسی، بند دوم ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، لزوم احراز فوریت در صدور دستور موقت، رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده مطلب مرتبط: نحوه ممنوع الخروج...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 162
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به ایفای تعهد، مطالبه اجرت المثل استفاده از سهمیه مهندسی، رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای الزام به خروج سهمیه مهندسی از شرکت پس از انقضاء مدت قرارداد، شرکت می بایست ضمن التزام به...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 318
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مقدمات تمکین زوجه، لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوف بدنی و روحی زوجه، رای الزام به تمکین خاص، رای الزام به تمکین عام، ماده 1115 قانون مدنی،  رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 721
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان سیستان و بلوچستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تمکین، لزوم حسن معاشرت زوجین، اثبات علقه زوجیت، لزوم ارائه دلیل عدم تمکین، تهیه مسکن در شان زوجه، رای الزام به تمکین زوجه مطلب مرتبط: نمونه رای مقدمات تمکین زوجه و حق حبس وی چکیده رای الزام به تمکین زوجه صرف اثبات علقه زوجیت...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 294
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار امر قضاوت شده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مرحله فعلیت شرط انفساخ، مرحله اثربخشی شرط انفساخ، ماده 244 قانون مدنی، اعتبار امر قضاوت شده، صرف نظر نمودن از شرط فاسخ، رای اعتبار امر قضاوت شده بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا چیست؟ چکیده رای اعتبار امر قضاوت شده قاعده اعتبار امر مختومه به ما می آموزد که چنانچه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 140
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 83 قانون امور حسبی، لزوم رعایت غبطه صغیر، اعلام بطلان معامله موضوع سند انتقال اجرایی، رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار بیشتر بخوانید: ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟ چکیده رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار...
تماس با وکیل