نمونه رای دادگاه جزایی

نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 1 2444
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهدید به هتک شرف، تهدید به هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی، توهین به اشخاص عادی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصاویر خصوصی خانوادگی، قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص...
نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 540
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار در امور کیفری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرار تعلیق اجرای مجازات حبس، تصرف عدوانی اراضی ملی، رای اقرار در امور کیفری بیشتر بخوانید: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم چکیده رای اقرار در امور کیفری اقرار متهم در امور کیفری طریقیت داشته و می بایست با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته باشد...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 412
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آخرین دفاع، تکلیف دادگاه در اخذ آخرین دفاع، ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم مطلب مرتبط: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم چکیده رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم ۱- آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 898
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ممانعت از حق، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه   چکیده رای رفع ممانعت از حق العبور قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 188
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل کیفی بودن قانون، جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، قاعده ی اضطرار، قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت بیشتر بخوانید:...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 580
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس شعبه ... دادگاه کیفری دو شهر تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تاثیر توبه در سقوط مجازات، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، رای سرقت مستوجب تعزیر، قرار موقوفی تعقیب متهم، ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، رد اموال مسروقه، ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم بیشتر بخوانید: بررسی...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1089
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، جعل اسناد، تشخیص عملیات متقلبانه، قاعده درء، ماده 120 قانون مجازات اسلامی، قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا بیشتر بخوانید: حق بر مجازات نشدن...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 610
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار بایگانی پرونده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه اطفال و نوجوانان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خودداری از تعقیب متهم، ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 285 از قانون آیین دادرسی کیفری، تمرد نسبت به ماموران، اصل برائت، ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده بیشتر بخوانید: قرار عدم دسترسی متهم به پرونده چیست؟ چکیده قرار بایگانی پرونده در این پرونده دادگاه...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 514
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مصونیت قضایی وکیل، لزوم دفاع بدون ترس، تامین حقوق موکل، آزادی عمل وکیل، مصونیت حرفه ای وکلا، قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع   چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 2635
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توهین به اشخاص برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: توهین به اشخاص، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی متهم، ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات های اصلی، رای توهین به اشخاص بیشتر بخوانید: جرم توهین در قانون چه مجازاتی را در پی دارد؟ چکیده رای توهین به اشخاص در دادنامه پیش...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1018
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار مجرمیت که از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت کذب نزد مقامات رسمی، ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 650 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی   چکیده قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 2879
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: پابند الکترونیکی، ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دریافت پابند الکترونیکی، ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 62 قانون مجازات اسلامی، رای رد درخواست پابند الکترونیکی مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟ چکیده رای رد درخواست پابند الکترونیکی جهت استفاده محکوم...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1034
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحصیل مال نامشروع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر مهاباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قاعده درء، عدم احراز عناصر سه گانه تحقق بزه، ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری، رای تحصیل مال نامشروع بیشتر بخوانید: اصل برائت چیست؟ چکیده رای تحصیل مال نامشروع بزه تحصیل مال از...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1013
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجاوز به عنف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه کیفری یک تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تجاوز به عنف، حد زنای غیر محصن، اصل برائت، زنای غیر محصن، ماده 172 قانون مجازات اسلامی، اقرار متهم در دادگاه، ماده 230 قانون مجازات اسلامی، رای تجاوز به عنف بیشتر بخوانید: مجازات ازاله بکارت چیست؟ چکیده رای تجاوز به عنف پس از عدم احراز وقوع بزه تجاوز به عنف،...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 733
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در امانت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، عنصر سپردن در جرم خیانت در امانت، اصل 37 قانون اساسی، قاعده فقهی جب، افعال اربعه جرم خیانت در امانت، ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اصل رفع هرگونه شک و شبهه، قرار منع تعقیب در ارتباط با خیانت در...
تماس با وکیل