نمونه رای دیوان یا دادگاه

نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 530
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس   چکیده رای ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه برای اعطای مجوز تاسیس داروخانه، نیازی به داروساز...
نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 307
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 101 قانون مدنی، قاعده استاپل، دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور 1- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 672
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال، ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چکیده رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد 1) در جایی که خواندگان دو...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 563
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: کمیسیون نام، رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک بیشتر بخوانید: سامانه ثنا چیست؟ شیوه ثبت نام در آن چگونه است؟ چکیده رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 633
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هفده دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه، رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چکیده رای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 363
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق، ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علم مالک وسیله نقلیه به قاچاق، ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری) چکیده رای ضبط...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 393
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مهریه دختر باکره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 1155 قانون مدنی، مدت عده طلاق دختر باکره، طلاق به درخواست زوجه، ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج زوجه، رای مهریه دختر باکره بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای مهریه دختر باکره ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 916
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض به عملیات اجرایی، ماده 169 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ماده 8 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، ماده 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، رای وحدت رویه 784 دیوان عالی کشور، ماده 28 قانون آیین...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 428
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق سنوات کارگر به ارز خارجی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حق بیمه کارگر، سنوات کارگر، قرارداد کار موقت، رای رابطه کارگر و کارفرما، پرداخت سنوات به ارز خارجی، رای حق سنوات کارگر مطلب مرتبط: نحوه درخواست اجرای رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار چکیده رای حق سنوات کارگر حق سنوات به عنوان حق اتفاقی مثل آنچه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 221
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای شورای حل اختلاف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شورای حل اختلاف، نمونه رای دیوان عالی کشور، فرجام خواهی از رای شورای حل اختلاف، ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف، مرجع صالح از تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف، رای عدم قابلیت فرجام خواهی از آرای...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 404
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: گزارش اصلاحی، ابطال سازش نامه، رای ابطال سازش نامه، رای ابطال گزارش اصلاحی بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای ابطال گزارش اصلاحی با توجه به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است....
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 585
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت   چکیده رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در دعوای ابطال اجرائیه...
تماس با وکیل