نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 1136
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات ادعای اعسار، استشهاديه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط پذیرش دعوی اعسار، رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 1575
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت اقتصادی محکوم علیه، نحوه احراز ملائت خواهان اعسار، منع عسر و حرج، شرایط گواهان خواهان اعسار، ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای پذیرش اعسار از محکوم به بیشتر بخوانید: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار چکیده رای پذیرش اعسار از...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 971
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه ضرر و زیان معنوی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده بما يراه الحاکم، معیارهای تعیین خسارت معنوی، مطالبه خسارت مادی ناشی از جرم، رای مطالبه ضرر و زیان معنوی   چکیده رای مطالبه...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 259
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قاعده ثبات، تقسیم ترکه، رای قاعده ثبات در رویه قضایی بیشتر بخوانید: تقسیم ارث میان وراث چگونه صورت می گیرد؟ چکیده رای قاعده ثبات در رویه قضایی ثبات قاعده ای است که بر بنیان نظم اجتماعی شکل گرفته و ماهیتی اصطیادی به خود دارد. مفهوم قاعده ثبات بر...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 186
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل کیفی بودن قانون، جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، قاعده ی اضطرار، قرار منع تعقیب یک کارگر که قصد خودسوزی داشت بیشتر بخوانید:...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 1326
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تئوری اصیل مخفی، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو، توقیف خودرو، ماده 146 قانون اجرای احکام، رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو دادگاه ضمن بررسی پرونده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 692
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی مدنی، ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، مصادیق رای متضاد سابق، سند موجود مکتوم، رد درخواست اعاده دادرسی، رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای عدول از قرار قبول اعاده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 473
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 667 قانون مدنی، حدود اختیار وکیل، لزوم رعایت مصلحت موکل، فروش مورد وکالت به قیمت کمتر از عرف بازار، رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام بیشتر بخوانید: مشکلات خرید و معامله وکالتی چکیده رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام چنانچه وکیل بدون در نظر...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 2851
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال اجرائیه چک، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، مفهوم مخالف ماده 1301 قانون مدنی، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک پس از فوت...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 669
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقسیط پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت بخشی از هزینه دادرسی، نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبی بودن اعسار، رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مطلب...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 427
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق دادخواهی، اصل ۳۴ قانون اساسی، رای حق دادخواهی شهروندان بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای حق دادخواهی شهروندان حق دادخواهی به عنوان حق...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 485
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه نفقه گذشته اقارب، ماده 1199 قانون مدنی، نفقه گذشته زوجه، نفقه اولاد، ماده 1107 قانون مدنی، نفقه فرزند مشترک، میزان نفقه زوجه، رای مطالبه نفقه معوق زوجه مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟ چکیده رای مطالبه نفقه معوق زوجه...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 1194
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حسن نیت دارنده چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه چک، دارنده چک، ثالث با حسن نیت، اعتماد به ظاهر سند تجاری، فقدان عوض معین در هنگام اخذ سند تجاری، رای حسن نیت دارنده چک بیشتر بخوانید: نمونه رای انتقال صوری چک چکیده رای حسن نیت دارنده چک اطلاع کامل از منشاء صدور چک...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 363
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق، ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علم مالک وسیله نقلیه به قاچاق، ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، رای ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری) چکیده رای ضبط...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 3105
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت گزارش اصلاحی، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار امر قضاوت شده گزارش اصلاحی، رای امکان ابطال گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای امکان ابطال گزارش اصلاحی دادگاه محترم ضمن بررسی رویه قضایی و نظرات حقوقدانان معتقد است که در...
تماس با وکیل