نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 983
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال گزارش اصلاحی، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، ماهیت گزارش اصلاحی، اعتراض شخص ثالث به گزارش اصلاحی، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، نحوه ابطال گزارش اصلاحی، رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث بیشتر بخوانید: گزارش...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 506
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 33 قانون ثبت احوال، شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح، ماده 1103 قانون مدنی، فسخ نکاح به دلیل ازدواج قبلی، رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه بیشتر بخوانید: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟ چکیده رای تایید فسخ نکاح...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 393
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مهریه دختر باکره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 1155 قانون مدنی، مدت عده طلاق دختر باکره، طلاق به درخواست زوجه، ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج زوجه، رای مهریه دختر باکره بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای مهریه دختر باکره ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 622
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سفته سفید امضاء، قابلیت نقل و انتقال سفته سفید امضاء، اعطای وکالت به دارنده سفته، رای مطالبه وجه سفته مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟ چکیده رای مطالبه وجه سفته تسلیم سفته به صورت سفید امضاء دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج نمودن...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 2215
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد بی نفعی خواهان، ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی، بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات شکلی به دعوای خواهان، ایراد عدم احراز سمت، دفاع خوانده در جلسه رسیدگی، رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن مطلب مرتبط: ایراد شکلی...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 571
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس شعبه ... دادگاه کیفری دو شهر تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تاثیر توبه در سقوط مجازات، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، رای سرقت مستوجب تعزیر، قرار موقوفی تعقیب متهم، ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، رد اموال مسروقه، ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم بیشتر بخوانید: بررسی...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 443
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رامهرمز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد عادی، ماده 46 قانون ثبت، ماده 47 قانون ثبت، نظریه اصالت ظاهر، ابطال اجرائیه، رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول، اعتبار اسناد رسمی، رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی مطلب مرتبط: اسناد عادی در حقوق ایران چکیده رای اعتبار اسناد عادی در...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 1684
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه اقامه دعوا، احراز عقد هبه، ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اسباب تملک، ماده 140 قانون مدنی، رای رد دعوای احراز عقد هبه مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رد دعوای احراز...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 1043
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای وحدت رویه شماره 810، فسخ قرارداد، ماده 363 قانون مدنی، استرداد مبیع، اثر فسخ قرارداد، ماده 364 قانون مدنی، رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار چکیده رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی چنانچه در قرارداد منعقده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 2252
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابراء مهریه، سند رسمی ابراء مهریه، ابراء مهریه در مقابل طلاق زوجه، رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چکیده رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه در صورتی که زوجه حسب توافق به عمل آمده جهت طلاق توافقی سند...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 303
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع، مطالبه قیمت روز معامله، حساب دوران وکالت، مطالبه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال، مطالبه بهای روز ملک، ماده 668 قانون مدنی، رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 809
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انصراف از انفساخ قرارداد، اثر جابجا نمودن چک های موضوع قرارداد، عدول از شرط فاسخ، رای انفساخ، انفساخ قرارداد، رای عدول از شرط فاسخ مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدول از شرط فاسخ دادگاه معتقد است تراضی ضمنی طرفین، مانند جابجا...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 711
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: درخواست تعیین داور، تعیین داور مرضی الطرفین، تردید در اعتبار شرط داوری، قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات قضایی، رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه اگرچه حل...
نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 860
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 2 قانون تجارت، ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معاملات تجاری تبعی، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر بیشتر بخوانید: نمونه رای رد ادعای اعسار و محکومیت خواهان دعوا به پرداخت جریمه...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1065
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، تخریب، خیانت در امانت، سوء استفاده از سفید امضا، جعل اسناد، تشخیص عملیات متقلبانه، قاعده درء، ماده 120 قانون مجازات اسلامی، قرار منع تعقیب در ارتباط با سوء استفاده از سفید امضا بیشتر بخوانید: حق بر مجازات نشدن...
تماس با وکیل