اوراق قضایی

اوراق قضایی
4 سال قبل 0 2251
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل بنا به موجب قرارداد شماره ... مورخ ... فعلا مقوم به ٢٠/١٠٠/٠٠٠ تومان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4422
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به فک پلاک خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: هر آنچه باید در مورد فک پلاک خودرو بدانیم دادخواست الزام به فک پلاک خودرو خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای الزام به فک پلاک خودرو ... به شماره انتظامی ... دلایل: سند و فاکتور فروش خودرو/ سند مالکیت وسیله نقلیه/ کارت گارانتی خودرو/ مفاصا...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 670
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت نیاز شخصی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت نیاز شخصی اظهار کننده: خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع: تخلیه به جهت نیاز شخصی مخاطب: خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... همچنین بخوانید: چگونگی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد  مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما" اینجانب ... باستحضار می رساند: به موجب اجاره نامه به شماره ... به تاریخ ... اینجانب یک ملک...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3325
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوای خلع ید دادخواست خلع ید ملک مشاع خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ... وکیل یا نماینده قانونی: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ... خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید ملک مشاعی به مساحت ... مترمربع به پلاک ثبتی ... به نشانی ......
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 2959
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه ترک انفاق برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه ترک انفاق شاکی: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: ترک انفاق مطلب مرتبط: چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره ... مورخ ... در دفترخانه شماره ... شهرستان...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1106
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی و تامین خواسته خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: شرکت ... به نمایندگی آقای ... بعنوان مدیرعامل/ شناسه ملی: .../ نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: الزام به ایفای تعهد (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد (پرداخت حق الزحمه بازرسی به مبلغ ١١٨/٠٠٠/٠٠٠ تومان)) و بدواً...
تماس با وکیل