اوراق قضایی

اوراق قضایی
1 هفته قبل 0 44
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله نمونه دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت ویژه اتباع خارجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت ویژه اتباع خارجه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- اداره ثبت احوال شیراز 2- اداره کل ثبت احوال استان تهران 3- ثبت احوال منطقه مرکز تهران وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: سایر دعاوی غیرمالی (الزام خوانده به...
اوراق قضایی
1 هفته قبل 0 4305
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره خواهان ها: خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، همگی به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 101
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال دستور فروش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال دستور فروش خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- شرکت: .../ شناسه ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- سایر دعاوی مالی غیرمنقول (رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستور فروش به شماره دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 82
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 4- مسجد صاحب الزمان (خان) 5- اداره اوقاف و امور...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 56
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه جعل سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه جعل سند عادی شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: ... موضوع جرم: جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از آقای ... شکایت خویش را از آقای سعید...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 49
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تغییر نام برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به تغییر نام خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل ثبت احوال استان تهران 2- اداره ثبت احوال شهرستان تهران وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تغییر نام (الزام خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر تغییر نام موکل از محمدحسن به مهبد) اصلاح شناسنامه (الزام...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 1950
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان مستند به سند...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 1 7255
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه افراز و تفکیک ملک چگونه است؟ نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع دلایل و منضمات: تصویر مصدق سند مالکیت گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 462
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی خواهان: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین 2- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک 3- اداره کل راه و شهرسازی استان...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 3156
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فروش مال غیر شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: فروش مال غیر مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... به وکالت از شاکی پرونده،...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 974
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر و قرار دادسرا و نیز رای دادگاه کیفری دو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان آستارا صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فروش مال غیر، ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، نمونه شکواییه انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع، رای دادگاه در مورد فروش مال غیر، ماده ۱۹ قانون مجازات...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 940
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه مطالبه طلب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه نمونه اظهارنامه مطالبه طلب اظهار کننده: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مخاطب: شرکت .../ آدرس: ... موضوع اظهارنامه: مطالبه طلب (پرداخت حق الزحمه) بیشتر بخوانید: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... باستحضار می رساند: مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فی مابین اینحانب و شرکت محترم، اینجانب...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 141
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 2 9004
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه ضرر...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 3334
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواندگان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: درخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات...
تماس با وکیل