اوراق قضایی

اوراق قضایی
4 سال قبل 0 851
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به نمونه دادخواست اعسار از محکوم به خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به دلائل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق دادنامه شماره ... مورخه ... کپی مصدق استشهاديه استماع شهادت شهود محتویات کلاسه پرونده...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 325
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد) خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به ... ریال به انضمام...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 831
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوج مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟! مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره ... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... مورخ ... اینجانب به عقد ازدواج دائم با جنابعالی درآمده ام، ثمره این ازدواج ... فرزند است....
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1892
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان معامله (قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ...) به دلیل حجر پرداخت کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 164
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج خواهان: مشخصات زوجه (زن) خوانده: مشخصات زوج (مرد) وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری خوانده (زوج) دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق عقدنامه فتوکپی مصدق گواهی پزشکی مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت ریاست محترم دادگاه ... با...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 867
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل متصرف غاصب وکیل: مشخصات کامل وکیل خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ... مترمربع دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... مقوم به 51/000/000 ریال و ارزش منطقه ای به میزان ... ریال) 2. مطالبه خسارات دادرسی (مطالبه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 883
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ ... یک باب ... را با مشخصات تفصیلی مضبوط...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1428
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش اظهارکننده: مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده مخاطب اظهارنامه: مشخصات و اقامتگاه مخاطب موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام احتراما اینجانبان ... وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسماً و قانوناً باستحضار می رساند: مطابق با...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3546
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت دیه دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه استشهاد محلی گواهی گواهان عند اللزوم تحقیق محلی مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4024
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) دلایل: فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ ... فتوکپی مصدق سند مالکیت...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 450
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی مورخ ... دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان فتوکپی مصدق وصیت نامه عادی مورخ ... عنداللزوم...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 301
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال معامله به لحاظ اکراه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست ابطال معامله به لحاظ اکراه خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل: مشخصات وکیل در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر ابطال معامله و مبایعه نامه مورخ ... مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره ... مورخ ... کلاسه پرونده ... در...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1229
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر نمونه دادخواست تامین دلیل تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره خواهان: مشخصات مستاجر خوانده: مشخصات موجر یا مالک وکیل: مشخصات وکیل خواسته: تقاضای تامین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه معاینه محل اظهارنامه به شماره ... مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3000
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... اجرای احکام مجتمع قضائی ... دلایل و...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 247
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه تامین خواسته خواهان: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ... عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه بانضمام صدور قرار تامین خواسته و پرداخت خسارات دادرسی دلایل: کپی مصدق سند نکاحیه کپی مصدق کارت ملی خواهان بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه...
تماس با وکیل