اوراق قضایی

اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3000
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... اجرای احکام مجتمع قضائی ... دلایل و...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 247
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه تامین خواسته خواهان: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ... عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه بانضمام صدور قرار تامین خواسته و پرداخت خسارات دادرسی دلایل: کپی مصدق سند نکاحیه کپی مصدق کارت ملی خواهان بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3914
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فحاشی و توهین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فحاشی و توهین شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... متشاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: فحاشی و توهین محل وقوع جرم: ... تاریخ وقوع جرم: ... مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات نقدی در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... شکایت خود...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1209
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات کامل و آدرس دقیق فروشنده قید گردد. موضوع اظهارنامه: تقاضای فسخ مبایعه نامه شماره ... مورخ ... بدلیل عدم پرداخت ثمن در دفترخانه توسط خریدار مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات کامل و آدرس دقیق خریدار قید گردد. بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار مخاطب محترم، با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1694
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ فسخ مبایعه نامه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... وکیل: مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره ... بدلیل تخلف از شرط مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق مبایعه نامه شماره ... اظهارنامه شماره ... مورخ ... مطلب مرتبط:...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 639
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع خواهان: آقای/ خانم .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای/ خانم .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: آقای/ خانم .../ کد ملی: .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات حق انتفاع مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق قرارداد انتفاع به شماره ... مورخ ... تصویر مصدق سند مالکیت مطلب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3904
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم رشد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست صدور حکم رشد خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: مدعی العموم (دادستان) ولی یا قیم وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم رشد دلایل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق شناسنامه خواهان تصویر مصدق گواهی پزشکی قانونی مطلب مرتبط: چگونگی صدور حکم رشد ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما باستحضار می رساند اینجانب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 624
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه خواهان: خانم .../ کد ملی .../ آدرس: ... خوانده: آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه نفقه ایام زوجیت مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق عقدنامه استشهادیه کپی کارت ملی خواهان مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1606
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهان: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: آقا/خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و ... دلایل و منضمات دادخواست: کپی شناسنامه کپی مصدق سند طلاق به...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 456
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه خیانت در امانت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه خیانت در امانت شاکی: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … مشتکی عنه: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … محل وقوع جرم: تهران، … موضوع جرم: خیانت در امانت تاریخ وقوع جرم: ../../.. مطلب مرتبط: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانبان به وکالت...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 2083
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل بنا به موجب قرارداد شماره ... مورخ ... فعلا مقوم به ٢٠/١٠٠/٠٠٠ تومان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4082
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به فک پلاک خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: هر آنچه باید در مورد فک پلاک خودرو بدانیم دادخواست الزام به فک پلاک خودرو خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای الزام به فک پلاک خودرو ... به شماره انتظامی ... دلایل: سند و فاکتور فروش خودرو/ سند مالکیت وسیله نقلیه/ کارت گارانتی خودرو/ مفاصا...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3788
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره خواهان ها: خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، همگی به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../به کد ملی .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 603
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت نیاز شخصی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت نیاز شخصی اظهار کننده: خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع: تخلیه به جهت نیاز شخصی مخاطب: خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... همچنین بخوانید: چگونگی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد  مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما" اینجانب ... باستحضار می رساند: به موجب اجاره نامه به شماره ... به تاریخ ... اینجانب یک ملک...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 2997
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوای خلع ید دادخواست خلع ید ملک مشاع خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ... وکیل یا نماینده قانونی: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ نشانی: ... خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید ملک مشاعی به مساحت ... مترمربع به پلاک ثبتی ... به نشانی ......
تماس با وکیل