اوراق قضایی

اوراق قضایی
3 ماه قبل 0 256
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- شرکت: ... به شناسه ملی: ... 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر (۱. الزام خواندگان به خروج سهمیه مهندسی موکل...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 812
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟ نمونه اظهارنامه تمکین زوجه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... مطابق با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسماً و قانوناً به استحضار می رساند: همانطور...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 1570
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق شناسنامه زوج و زوجه سند...
اوراق قضایی
6 ماه قبل 0 3169
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟ نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه خواهان: شخص ذینفع مدارک: ۱. اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (ذینفع) از قبیل کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه ۲. استشهادیه محضری ۳. اصل دادنامه یا مدرک ذینفع بودن ۴. استعلام هویت وراث از ثبت احوال خواسته: درخواست صدور گواهی انحصار وراثت...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1676
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟ نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: خانم/ آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... و کد ملی ... به نشانی تهران، ... مشخصات و اقامتگاه مخاطبین: 1. خانم/ آقای ... به کد ملی ... به نشانی تهران، ... 2. خانم/ آقای ... به کد ملی ... به نشانی تهران، ... 3. خانم/ آقای ... به...
اوراق قضایی
3 سال قبل 1 5857
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی خواهان: مشخصات کامل خریدار قید گردد خوانده: مشخصات کامل فروشنده قید گردد وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی میان خواندگان و هم چنین ابطال سند رسمی شماره ......
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 5199
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد (تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج بدلیل عدم تمکین زوجه) دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق سند ازدواج شماره ... مورخ ... دفتر رسمی ازدواج شماره...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1362
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن در ایران برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: مقررات مربوط به ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن و اجرای آن در یکی از دفاتر طلاق در ایران خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 656
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: دعوای متقابل در پرونده کلاسه ... به شماره...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 379
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل فروشنده و خریدار مال فضولی وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فعلا مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست:...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1570
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی خواهان: مشخصات مستاجر جدید خوانده: مشخصات مستاجر قدیم وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال سرقفلی بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق صلح نامه قطعی سرقفلی اظهارنامه مورخ ... مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 509
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد مورخ ... به مبلغ ... ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه فتوکپی مصدق عدم حضور خوانده فتوکپی...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 852
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای تنفیذ وصیت نامه عادی دلایل: فتوکپی مصدق وصیت نامه فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت شهادت شهود ارجاع امر به کارشناس مطلب مرتبط: نحوه ابطال وصیت نامه در دادگاه ریاست محترم دادگاه سلام علیکم با احترام...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3117
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست حکم تخلیه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست حکم تخلیه خواهان: خانم/ آقای … / کد ملی …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ تلفن: …/ آدرس: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره بانضمام کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و ...) دلایل: فتوکپی سند مالکیت به شماره ... فتوکپی مصدق سند اجاره...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1780
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ ... میلیون تومان و خسارات قراردادی به مبلغ ... میلیون تومان و همچنین اجرت المثل ایام تصرف روزانه به مبلغ ... هزار تومان از تاریخ...
تماس با وکیل