نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 92
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 33 قانون اساسی، لزوم احراز فوریت در صدور دستور موقت، رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده مطلب مرتبط: نحوه ممنوع الخروج کردن بدهکار با صدور دستور موقت چکیده رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج...
نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت) نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 96
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه به جهت استیفای بلاجهت، مطالبه وجه چک، ماده 282 قانون مدنی، رای انتخاب مدیون در دیون متعدد مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای انتخاب مدیون در دیون متعدد دادرس محترم شعبه در دادنامه مستند و مستدل خود عنوان...
نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 299
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات ادعای اعسار، استشهاديه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط پذیرش دعوی اعسار، رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه...
نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 300
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت اقتصادی محکوم علیه، نحوه احراز ملائت خواهان اعسار، منع عسر و حرج، شرایط گواهان خواهان اعسار، ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای پذیرش اعسار از محکوم به بیشتر بخوانید: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار چکیده رای پذیرش اعسار از...
نمونه رای مطالبه ضرر و زیان معنوی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 168
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه ضرر و زیان معنوی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده بما يراه الحاکم، معیارهای تعیین خسارت معنوی، مطالبه خسارت مادی ناشی از جرم، رای مطالبه ضرر و زیان معنوی   چکیده رای مطالبه...
نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 70
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قاعده ثبات، تقسیم ترکه، رای قاعده ثبات در رویه قضایی بیشتر بخوانید: تقسیم ارث میان وراث چگونه صورت می گیرد؟ چکیده رای قاعده ثبات در رویه قضایی ثبات قاعده ای است که بر بنیان نظم اجتماعی شکل گرفته و ماهیتی اصطیادی به خود دارد. مفهوم قاعده ثبات بر...
نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو (تئوری اصیل مخفی) نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 327
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تئوری اصیل مخفی، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو، توقیف خودرو، ماده 146 قانون اجرای احکام، رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو دادگاه ضمن بررسی پرونده...
نمونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 186
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی مدنی، ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، مصادیق رای متضاد سابق، سند موجود مکتوم، رد درخواست اعاده دادرسی، رای عدول از قرار قبول اعاده دادرسی مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای عدول از قرار قبول اعاده...
نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 92
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 667 قانون مدنی، حدود اختیار وکیل، لزوم رعایت مصلحت موکل، فروش مورد وکالت به قیمت کمتر از عرف بازار، رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام بیشتر بخوانید: مشکلات خرید و معامله وکالتی چکیده رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام چنانچه وکیل بدون در نظر...
نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 456
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال اجرائیه چک، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، مفهوم مخالف ماده 1301 قانون مدنی، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک پس از فوت...
نمونه رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 171
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقسیط پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت بخشی از هزینه دادرسی، نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبی بودن اعسار، رای اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مطلب...
نمونه رای حسن نیت دارنده چک نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 259
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حسن نیت دارنده چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه چک، دارنده چک، ثالث با حسن نیت، اعتماد به ظاهر سند تجاری، فقدان عوض معین در هنگام اخذ سند تجاری، رای حسن نیت دارنده چک بیشتر بخوانید: نمونه رای انتقال صوری چک چکیده رای حسن نیت دارنده چک اطلاع کامل از منشاء صدور چک...
نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 573
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت گزارش اصلاحی، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار امر قضاوت شده گزارش اصلاحی، رای امکان ابطال گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای امکان ابطال گزارش اصلاحی دادگاه محترم ضمن بررسی رویه قضایی و نظرات حقوقدانان معتقد است که در...
نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 192
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال گزارش اصلاحی، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، ماهیت گزارش اصلاحی، اعتراض شخص ثالث به گزارش اصلاحی، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، نحوه ابطال گزارش اصلاحی، رای رد ابطال گزارش اصلاحی از سوی شخص ثالث بیشتر بخوانید: گزارش...
نمونه رای مطالبه وجه سفته نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 151
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سفته سفید امضاء، قابلیت نقل و انتقال سفته سفید امضاء، اعطای وکالت به دارنده سفته، رای مطالبه وجه سفته مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟ چکیده رای مطالبه وجه سفته تسلیم سفته به صورت سفید امضاء دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج نمودن...