نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوا نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 435
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد بی نفعی خواهان، ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی، بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات شکلی به دعوای خواهان، ایراد عدم احراز سمت، دفاع خوانده در جلسه رسیدگی، رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن مطلب مرتبط: ایراد شکلی...
نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی در راستای اصل معاوضه بودن نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 127
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل معاوضه بودن حقوق، پرهیز از میان تهی شدن یکی از تعهدهای متقابل، ماده 237 قانون مدنی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، تعدیل وجه التزام قراردادی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، محیط شدن بر عوض قراردادی، شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه، حفظ تعادل قراردادی، رای...
نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی نمونه آرای دادگاه ها
9 ماه قبل 0 98
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رامهرمز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد عادی، ماده 46 قانون ثبت، ماده 47 قانون ثبت، نظریه اصالت ظاهر، ابطال اجرائیه، رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول، اعتبار اسناد رسمی، رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی مطلب مرتبط: اسناد عادی در حقوق ایران چکیده رای اعتبار اسناد عادی در...
نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 323
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه اقامه دعوا، احراز عقد هبه، ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اسباب تملک، ماده 140 قانون مدنی، رای رد دعوای احراز عقد هبه مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رد دعوای احراز...
نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 191
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای وحدت رویه شماره 810، فسخ قرارداد، ماده 363 قانون مدنی، استرداد مبیع، اثر فسخ قرارداد، ماده 364 قانون مدنی، رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار چکیده رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی چنانچه در قرارداد منعقده...
نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 416
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابراء مهریه، سند رسمی ابراء مهریه، ابراء مهریه در مقابل طلاق زوجه، رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چکیده رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه در صورتی که زوجه حسب توافق به عمل آمده جهت طلاق توافقی سند...
نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 86
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع، مطالبه قیمت روز معامله، حساب دوران وکالت، مطالبه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال، مطالبه بهای روز ملک، ماده 668 قانون مدنی، رای حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز...
نمونه رای عدول از شرط فاسخ یا انصراف از انفساخ عقد نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 152
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدول از شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انصراف از انفساخ قرارداد، اثر جابجا نمودن چک های موضوع قرارداد، عدول از شرط فاسخ، رای انفساخ، انفساخ قرارداد، رای عدول از شرط فاسخ مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدول از شرط فاسخ دادگاه معتقد است تراضی ضمنی طرفین، مانند جابجا...
نمونه رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 127
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: درخواست تعیین داور، تعیین داور مرضی الطرفین، تردید در اعتبار شرط داوری، قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات قضایی، رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای رد درخواست تعیین داور از دادگاه اگرچه حل...
نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر نمونه آرای دادگاه ها
10 ماه قبل 0 190
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 2 قانون تجارت، ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معاملات تجاری تبعی، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر بیشتر بخوانید: نمونه رای رد ادعای اعسار و محکومیت خواهان دعوا به پرداخت جریمه...
نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی نمونه آرای دادگاه ها
11 ماه قبل 0 193
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه ارز خارجی، مطالبه یوان چین، تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی، ماده 338 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، رای وحدت رویه شماره 90، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی مطلب مرتبط: شرایط دریافت...
نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 86
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟ چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون محکمه...
نمونه رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز نمونه آرای دادگاه ها
12 ماه قبل 0 86
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت مادی ناشی از لغو پرواز، مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز، اصل 171 قانون اساسی، اصل لزوم جبران خسارت اعم از مادی و معنوی، ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز بیشتر بخوانید: نمونه رای جبران...
نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 268
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید فسخ قرارداد، غبن فاحش، اصل 167 قانون اساسی، اعمال حق فسخ، فوریت خیار غبن، ماده 418 قانون مدنی، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات چکیده رای رد تقاضای فسخ...
نمونه رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 168
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر، محدوده خواسته خواهان، تکلیف دادگاه در رسیدگی به خواسته، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان مطلب مرتبط: کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟ چکیده رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان تکلیف دادگاه به رسیدگی به دعوی تقدیمی براساس خواسته...