نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 228
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دادگاه عمومی بخش ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: منافع محتمل الحصول، ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، خسارت ناشی از عدم النفع، منافع حتمی الحصول، مسئولیت مدنی، رای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع بیشتر بخوانید: مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام...
نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 236
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دعوای خلع ید ملک مشاع، دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، ماده 1287 قانون مدنی، طرف دعوا قرار ندادن کلیه متصرفین ملک مشاع، رای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، رای خلع ید مطلب مرتبط: نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه...
نمونه رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 157
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست جبران نقصان ارزش وجه پرداخت شده، فسخ قرارداد، بازگشت عوض قرارداد، کاهش ارزش ثمن پرداخت شده، رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب چکیده رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد در صورت فسخ قرارداد، ثمن پرداختی می بایست با...
نمونه رای رد مطالبه ارش مبیع معیوب نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 381
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد مطالبه ارش مبیع معیوب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فوری بودن خیار عیب، ماده 422 قانون مدنی، حق فسخ به جهت معیوب بودن مبیع، مطالبه ارش، ماده 427 قانون مدنی، رای رد مطالبه ارش مبیع معیوب بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب چکیده رای رد مطالبه ارش مبیع معیوب در این پرونده خواهان سابقاً...
نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 247
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کیش صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، الزام به ایفای تعهد، ماده 336 قانون مدنی، مطالبه وجه بابت بازسازی، رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد در روابط زوجین اصل بر تبرع و بخشش...
نمونه رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 222
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده تسلیط، اعتراض ثالث اجرایی، حقوق اشخاص ثالث، رای ابطال مزایده، ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی قواعد حمایتی قانونگذار...
نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 449
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مطلب مرتبط:...
نمونه رای ابطال رای داور نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 217
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان رای داور، ماده 16 قانون داوری تجاری بین الملل، استقلال شرط داوری، ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، حدود صلاحیت داور، عدم استقلال شرط داوری، رای ابطال رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای ابطال رای داور مطابق با ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و...
نمونه رای تقسیم ترکه متوفی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 197
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تقسیم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 82 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقسیم ترکه، تحریر ترکه، وصیت تملیکی، قبول موصی له، فوت موصی له پیش از موصی، ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تقسیم ترکه متوفی مطلب مرتبط: تقسیم ارث میان وراث چگونه صورت می گیرد؟ چکیده رای تقسیم ترکه متوفی وصیت تملیکی در قالب توافق معلق است که نه فقط...
نمونه رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 183
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط حکم غیابی، ابلاغ واقعی، عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه   چکیده رای شرایط غیابی بودن حکم دادگاه حکم دادگاه زمانی غیابی تلقی می شود که: الف: مبنی بر...
نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 908
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، سند مدنی، چک صیادی ثبت نشده، مطالبه وجه چک ثبت نشده، مبدا خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده، رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل...
نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 547
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معاملات مخل نظم عمومی، اصل 43 قانون اساسی، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل 49 قانون اساسی، ماده 975 قانون مدنی، ربای قرضی، معامله ربوی، رای ابطال اجراییه چک بیشتر بخوانید: نحوه صدور اجرائیه چگونه می باشد؟ چکیده رای ابطال اجراییه چک...
نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 624
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 114 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط فاسخ، تایید انفساخ مبایعه نامه، اعتبار امر مختومه، اصل 159 قانون اساسی، ماده 449 قانون مدنی، تفاوت فسخ و انفساخ، رای تایید انفساخ مبایعه نامه مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای تایید انفساخ مبایعه نامه در صورتی که در قرارداد طرفین شرط...
نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 352
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رای هیات حل اختلاف، خواسته نقض رای هیات حل اختلاف، اعتراض به تقاضای ثبت، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، دادگاه صالح برای ابطال رای هیات حل اختلاف، بند 6 ماده 147 قانون ثبت، رای اعتراض...
نمونه رای مطالبه سود سالیانه از شرکت نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 266
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه سود سالیانه از شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، تقسیم سود، ماده 240 قانون تجارت، شرکت تجاری، صلاحیت دادگاه، هیات مدیره شرکت تجاری، هیات مدیره، تقسیم سود، الزام شرکت به پرداخت سود، صلاحیت دادگاه، ماده 270 قانون تجارت، رای مطالبه سود سالیانه از شرکت بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیر شرکت...