نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 242
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه حق الوکاله، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، قرارداد خصوصی حق الوکاله، رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل حق الوكاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز...
نمونه رای تجویز عمل تطبیق جنسیت نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 68
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجویز عمل تطبیق جنسیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تطبیق جنسیت، احترام به هویت جنسی واقعی اشخاص، تغییر جنسیت، مراحل قانونی تغییر جنسیت، شرایط تغییر جنسیت، ماده 958 قانون مدنی، رای تجویز عمل تطبیق جنسیت   چکیده رای تجویز عمل تطبیق جنسیت بنا بر نظر دادگاه محترم در دادنامه مستدل پیش رو، عملیات تطبیق (و نه تغییر)...
نمونه رای حق حبس مستاجر مندرج در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 215
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق حبس مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه بهم پیوستگی عوضین در عقود معوض، ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، مطالبه اجرت المثل مغازه تجاری، حق حبس مستاجر، تخلیه بدون دریافت ودیعه، رای حق حبس مستاجر مطلب مرتبط: چگونگی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه چکیده رای حق حبس مستاجر به موجب ماده 4...
نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 485
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی مقصر حادثه، افت قیمت خودرو، هزینه های تعمیر وسیله نقلیه، مسئولیت مقصر تصادف، مطالبه افت قیمت از بیمه، خسارت تاخیر تادیه، ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، ماده 328 قانون مدنی، سقف تعهدات شرکت بیمه، رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه بیشتر...
نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 427
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت از خواهان، مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطالبه خسارت احتمالی، ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از توقیف اموال، اجرای قرار تامین خواسته، رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین...
نمونه رای رد ادعای اعسار و محکومیت خواهان دعوا به پرداخت جریمه نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 605
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ادعای اعسار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فیروز آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، هدف از طرح دعوای اعسار، اصل چهلم قانون اساسی، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای رد ادعای اعسار مطلب مرتبط: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار چکیده رای رد ادعای اعسار دادگاه ضمن رد ادعای اعسار خواهان، ایشان را به جهت ...
نمونه رای اثبات وقوع بیع شفاهی نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 802
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع بیع شفاهی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه ثمن قرارداد، ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امارات قضایی، بند 4 ماده 1258 قانون مدنی، رای اثبات وقوع بیع شفاهی مطلب مرتبط: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای اثبات وقوع بیع شفاهی بر اساس دادنامه های ذیل، دادگاه تجدیدنظر با توجه...
نمونه رای الزام به رفع تصرف عدوانی نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 256
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به رفع تصرف عدوانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دعوی رفع تصرف، تصرفات بالفعل مدعی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، رابطه مطالبه اجرت المثل با دعوی رفع تصرف، رای الزام به رفع تصرف عدوانی مطلب مرتبط: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی چکیده رای الزام به رفع تصرف عدوانی تصرف مورد حمایت در دعوی...
نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 111
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه، ماده 32 قانون بیمه اجباری، پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء، مطالبه خسارت از بیمه، شخص ثالث در...
نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 162
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک عدم تعلق وجه التزام قراردادی، رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟ چکیده رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 قانون...
نمونه رای انتقال صوری چک نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 156
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتقال صوری چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مشخصات معامله صوری، معامله با اقارب، معامله در جهت سوء استفاده، ماده 190 قانون مدنی، خطر خوردن عبارت حواله کرد، انتقال چک به اقارب، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، رای انتقال صوری چک مطلب مرتبط: روش های شناسایی معامله صوری چکیده رای انتقال صوری چک خط...
نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 121
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مبدا مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف، ماده 36 قانون بیمه، مرور زمان دعاوی بیمه، رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه   چکیده رای مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه مستند به ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 مرور زمان...
نمونه رای اعتراض شخص ثالث به رای داور نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 365
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض شخص ثالث به رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از رئیس شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض شخص ثالث به رای داور، ابطال رای داور، ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به رای داور، رای اعتراض شخص ثالث به رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای اعتراض شخص ثالث به رای داور مرجع صالح به رسیدگی...
نمونه رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب بزه های توهین و تهدید نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 153
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت معنوی، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم   چکیده رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم با توجه به تابوی عدم صدور حکم به پرداخت مابه ازاء مالی برای...
نمونه رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 295
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حقیقت معقول، بطلان قرارداد، ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهول در قرارداد، موارد مبطل عقد، رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت مجهول بودن مدت خیار شرط چکیده رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول گذشت مدت زمانی طولانی...