اوراق قضایی

اوراق قضایی
39 دقیقه قبل 0 5
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تغییر نام برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به تغییر نام خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل ثبت احوال استان تهران 2- اداره ثبت احوال شهرستان تهران وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تغییر نام (الزام خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر تغییر نام موکل از محمدحسن به مهبد) اصلاح شناسنامه (الزام...
اوراق قضایی
2 ساعت قبل 0 1718
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان مستند به سند...
اوراق قضایی
2 روز قبل 1 6066
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه افراز و تفکیک ملک چگونه است؟ نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع دلایل و منضمات: تصویر مصدق سند مالکیت گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه...
اوراق قضایی
2 روز قبل 0 14
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال دستور فروش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال دستور فروش خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- شرکت: .../ شناسه ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- سایر دعاوی مالی غیرمنقول (رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستور فروش به شماره دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷...
اوراق قضایی
6 روز قبل 0 86
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی خواهان: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین 2- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک 3- اداره کل راه و شهرسازی استان...
اوراق قضایی
2 هفته قبل 0 2693
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فروش مال غیر شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: تهران، ... موضوع جرم: فروش مال غیر مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ریاست محترم دادسرای عمومی با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... به وکالت از شاکی پرونده،...
اوراق قضایی
2 هفته قبل 0 824
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فروش مال غیر و قرار دادسرا و نیز رای دادگاه کیفری دو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان آستارا صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فروش مال غیر، ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، نمونه شکواییه انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع، رای دادگاه در مورد فروش مال غیر، ماده ۱۹ قانون مجازات...
اوراق قضایی
2 هفته قبل 0 807
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه مطالبه طلب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه نمونه اظهارنامه مطالبه طلب اظهار کننده: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مخاطب: شرکت .../ آدرس: ... موضوع اظهارنامه: مطالبه طلب (پرداخت حق الزحمه) بیشتر بخوانید: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... باستحضار می رساند: مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فی مابین اینحانب و شرکت محترم، اینجانب...
اوراق قضایی
2 هفته قبل 0 70
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من...
اوراق قضایی
2 هفته قبل 2 7725
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه ضرر...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 3070
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواندگان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: درخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- بانک ... 2- اداره سوم اجرای اسناد رهنی وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه بابت باقیمانده بهای مورد...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 1 1738
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست جلب ثالث برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست جلب ثالث خواهان: مشخصات خواهان خواندگان: مشخصات خواندگان (دقت گردد، متقاضی جلب ثالث می بایست علاوه بر اشخاصی که خواهان جلب آنها به دادگاه است، سایر اشخاصی که قبلاً در دادگاه شرکت داشته اند را نیز در ردیف خواندگان دعوای جلب ثالث قید نماید.) تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ... دلایل و منضمات دادخواست: محتویات پرونده...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 1695
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: شرکت: ... به شناسه ملی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: ابطال اجرائیه چک به جهت ... (ابطال اجرائیه چک به شماره ۱۴۰۱۴۱۵۵۹۴۳۰۰۰۴۴۳ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی (دفترخانه شماره ۶۶۲...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 7714
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست صدور حکم حجر متوفی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواندگان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... دادستان وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای ...، با استناد به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادسرای امور سرپرستی محجورین دلایل: کپی مصدق...
تماس با وکیل