اوراق قضایی

اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3915
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت دیه دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه استشهاد محلی گواهی گواهان عند اللزوم تحقیق محلی مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4450
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) دلایل: فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ ... فتوکپی مصدق سند مالکیت...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 499
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی مورخ ... دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان فتوکپی مصدق وصیت نامه عادی مورخ ... عنداللزوم...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 332
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال معامله به لحاظ اکراه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست ابطال معامله به لحاظ اکراه خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل: مشخصات وکیل در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر ابطال معامله و مبایعه نامه مورخ ... مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره ... مورخ ... کلاسه پرونده ... در...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1329
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر نمونه دادخواست تامین دلیل تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره خواهان: مشخصات مستاجر خوانده: مشخصات موجر یا مالک وکیل: مشخصات وکیل خواسته: تقاضای تامین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه معاینه محل اظهارنامه به شماره ... مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3370
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... اجرای احکام مجتمع قضائی ... دلایل و...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 280
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه تامین خواسته خواهان: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ... عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه بانضمام صدور قرار تامین خواسته و پرداخت خسارات دادرسی دلایل: کپی مصدق سند نکاحیه کپی مصدق کارت ملی خواهان بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4109
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه فحاشی و توهین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه فحاشی و توهین شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... متشاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: فحاشی و توهین محل وقوع جرم: ... تاریخ وقوع جرم: ... مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات نقدی در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب ... شکایت خود...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1300
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات کامل و آدرس دقیق فروشنده قید گردد. موضوع اظهارنامه: تقاضای فسخ مبایعه نامه شماره ... مورخ ... بدلیل عدم پرداخت ثمن در دفترخانه توسط خریدار مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات کامل و آدرس دقیق خریدار قید گردد. بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار مخاطب محترم، با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1867
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ فسخ مبایعه نامه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... وکیل: مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره ... بدلیل تخلف از شرط مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق مبایعه نامه شماره ... اظهارنامه شماره ... مورخ ... مطلب مرتبط:...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 721
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع خواهان: آقای/ خانم .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای/ خانم .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: آقای/ خانم .../ کد ملی: .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات حق انتفاع مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق قرارداد انتفاع به شماره ... مورخ ... تصویر مصدق سند مالکیت مطلب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4463
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم رشد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست صدور حکم رشد خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: مدعی العموم (دادستان) ولی یا قیم وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم رشد دلایل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق شناسنامه خواهان تصویر مصدق گواهی پزشکی قانونی مطلب مرتبط: چگونگی صدور حکم رشد ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما باستحضار می رساند اینجانب...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 671
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه خواهان: خانم .../ کد ملی .../ آدرس: ... خوانده: آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه نفقه ایام زوجیت مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق عقدنامه استشهادیه کپی کارت ملی خواهان مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟!...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1709
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهان: خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: آقا/خانم: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و ... دلایل و منضمات دادخواست: کپی شناسنامه کپی مصدق سند طلاق به...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 492
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه خیانت در امانت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه خیانت در امانت شاکی: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … مشتکی عنه: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … محل وقوع جرم: تهران، … موضوع جرم: خیانت در امانت تاریخ وقوع جرم: ../../.. مطلب مرتبط: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانبان به وکالت...
تماس با وکیل