اوراق قضایی

اوراق قضایی
3 سال قبل 0 750
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط نمونه دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط مستاجر خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: دعوای متقابل در پرونده کلاسه ... به شماره...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 417
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل فروشنده و خریدار مال فضولی وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فعلا مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست:...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1728
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی خواهان: مشخصات مستاجر جدید خوانده: مشخصات مستاجر قدیم وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال سرقفلی بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق صلح نامه قطعی سرقفلی اظهارنامه مورخ ... مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 563
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد مورخ ... به مبلغ ... ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق مبایعه نامه فتوکپی مصدق عدم حضور خوانده فتوکپی...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 979
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای تنفیذ وصیت نامه عادی دلایل: فتوکپی مصدق وصیت نامه فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت شهادت شهود ارجاع امر به کارشناس مطلب مرتبط: نحوه ابطال وصیت نامه در دادگاه ریاست محترم دادگاه سلام علیکم با احترام...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3501
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست حکم تخلیه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست حکم تخلیه خواهان: خانم/ آقای … / کد ملی …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ تلفن: …/ آدرس: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره بانضمام کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و ...) دلایل: فتوکپی سند مالکیت به شماره ... فتوکپی مصدق سند اجاره...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1953
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ ... میلیون تومان و خسارات قراردادی به مبلغ ... میلیون تومان و همچنین اجرت المثل ایام تصرف روزانه به مبلغ ... هزار تومان از تاریخ...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 940
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به نمونه دادخواست اعسار از محکوم به خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به دلائل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق دادنامه شماره ... مورخه ... کپی مصدق استشهاديه استماع شهادت شهود محتویات کلاسه پرونده...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 363
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد) خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به ... ریال به انضمام...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 923
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوج مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟! مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره ... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... مورخ ... اینجانب به عقد ازدواج دائم با جنابعالی درآمده ام، ثمره این ازدواج ... فرزند است....
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 2080
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان معامله (قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ...) به دلیل حجر پرداخت کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 184
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج خواهان: مشخصات زوجه (زن) خوانده: مشخصات زوج (مرد) وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری خوانده (زوج) دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق عقدنامه فتوکپی مصدق گواهی پزشکی مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت ریاست محترم دادگاه ... با...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 987
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل متصرف غاصب وکیل: مشخصات کامل وکیل خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ... مترمربع دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... مقوم به 51/000/000 ریال و ارزش منطقه ای به میزان ... ریال) 2. مطالبه خسارات دادرسی (مطالبه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 950
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ ... یک باب ... را با مشخصات تفصیلی مضبوط...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1561
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش اظهارکننده: مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده مخاطب اظهارنامه: مشخصات و اقامتگاه مخاطب موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام احتراما اینجانبان ... وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسماً و قانوناً باستحضار می رساند: مطابق با...
تماس با وکیل