اوراق قضایی

اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 145
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- بانک ... 2- اداره سوم اجرای اسناد رهنی وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه بابت باقیمانده بهای مورد...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 1 1973
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست جلب ثالث برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست جلب ثالث خواهان: مشخصات خواهان خواندگان: مشخصات خواندگان (دقت گردد، متقاضی جلب ثالث می بایست علاوه بر اشخاصی که خواهان جلب آنها به دادگاه است، سایر اشخاصی که قبلاً در دادگاه شرکت داشته اند را نیز در ردیف خواندگان دعوای جلب ثالث قید نماید.) تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ... دلایل و منضمات دادخواست: محتویات پرونده...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 2332
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: شرکت: ... به شناسه ملی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: ابطال اجرائیه چک به جهت ... (ابطال اجرائیه چک به شماره ۱۴۰۱۴۱۵۵۹۴۳۰۰۰۴۴۳ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی (دفترخانه شماره ۶۶۲...
اوراق قضایی
3 ماه قبل 0 8419
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست صدور حکم حجر متوفی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواندگان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... دادستان وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای ...، با استناد به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادسرای امور سرپرستی محجورین دلایل: کپی مصدق...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 1332
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک دادخواست الزام بانک به فک رهن خواهان: خانم/ آقای: .../کد ملی: .../ به نشانی: ... (مشخصات مالک) خوانده: مشخصات بانک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از شش دانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی ... بخش ... شهرستان ......
اوراق قضایی
4 ماه قبل 2 10509
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خواندگان: ١) خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... ٢) خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خواسته: اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره ... در شعبه ... اجرای احکام ... به شماره بایگانی ... که منجر به توقیف...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 9728
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید. مطلب مرتبط: بررسی جرم سرقت و مجازات آن براساس قانون مجازات اسلامی نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی شاکی: خانم/آقای ... / کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه (متهم): خانم/آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... موضوع جرم: سرقت اموال از منزل مسکونی محل وقوع جرم: نشانی منزل به صورت دقیق نوشته می شود. بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب با سلام و...
اوراق قضایی
4 ماه قبل 0 342
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به خروج سهمیه مهندسی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- شرکت: ... به شناسه ملی: ... 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر (۱. الزام خواندگان به خروج سهمیه مهندسی موکل...
اوراق قضایی
5 ماه قبل 0 905
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. مطلب مرتبط: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟ نمونه اظهارنامه تمکین زوجه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب ... مطابق با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسماً و قانوناً به استحضار می رساند: همانطور...
اوراق قضایی
5 ماه قبل 0 1811
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق شناسنامه زوج و زوجه سند...
اوراق قضایی
7 ماه قبل 0 3843
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟ نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه خواهان: شخص ذینفع مدارک: ۱. اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (ذینفع) از قبیل کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه ۲. استشهادیه محضری ۳. اصل دادنامه یا مدرک ذینفع بودن ۴. استعلام هویت وراث از ثبت احوال خواسته: درخواست صدور گواهی انحصار وراثت...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1859
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟ نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: خانم/ آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... و کد ملی ... به نشانی تهران، ... مشخصات و اقامتگاه مخاطبین: 1. خانم/ آقای ... به کد ملی ... به نشانی تهران، ... 2. خانم/ آقای ... به کد ملی ... به نشانی تهران، ... 3. خانم/ آقای ... به...
اوراق قضایی
3 سال قبل 1 6603
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی خواهان: مشخصات کامل خریدار قید گردد خوانده: مشخصات کامل فروشنده قید گردد وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی میان خواندگان و هم چنین ابطال سند رسمی شماره ......
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 5402
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد (تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج بدلیل عدم تمکین زوجه) دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق سند ازدواج شماره ... مورخ ... دفتر رسمی ازدواج شماره...
اوراق قضایی
3 سال قبل 0 1493
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن در ایران برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: مقررات مربوط به ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی دادخواست تنفیذ طلاق و ثبت رسمی آن و اجرای آن در یکی از دفاتر طلاق در ایران خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور...
تماس با وکیل