اوراق قضایی

اوراق قضایی
5 روز قبل 0 31
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: کانون سردفتران و دفتریاران به نشانی تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان سنایی، پلاک 273 وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم به الزام...
اوراق قضایی
6 روز قبل 0 64
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- اعلام بطلان معامله اعلام (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان معامله نسبت به پارکینگ موضوع مبایعه...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 1645
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر خواهان: مشخصات مستاجر خوانده: مشخصات موجر وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: درخواست تامین دلیل تخلیه عین مستاجره به علت انقضای مدت اجاره (احراز تخلیه بودن عین مستاجره) و تحویل کلید ملک دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق اجاره نامه شماره ... مورخ ... معاینه محل...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 1 149
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... 2- اداره ثبت اسناد و املاک کوار 3- شرکت ساختمانی ... 4-...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 708
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: 1- الزام به تنظیم سند رسمی (تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت ... دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... فعلاً مقوم به 201/000/000 ریال) ارزش منطقه ای...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 136
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده و نقل و انتقال اجرایی در اجرای احکام به جهت حیله و تقلب در جریان ارزیابی مال برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده و نقل و انتقال اجرایی در اجرای احکام به جهت حیله و تقلب در جریان ارزیابی مال خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ......
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 131
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله نمونه دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت ویژه اتباع خارجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت ویژه اتباع خارجه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- اداره ثبت احوال شیراز 2- اداره کل ثبت احوال استان تهران 3- ثبت احوال منطقه مرکز تهران وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: سایر دعاوی غیرمالی (الزام خوانده به...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 5140
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره خواهان ها: خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، همگی به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 192
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال دستور فروش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال دستور فروش خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- شرکت: .../ شناسه ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- سایر دعاوی مالی غیرمنقول (رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستور فروش به شماره دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 188
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 4- مسجد صاحب الزمان (خان) 5- اداره اوقاف و امور...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 151
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه جعل سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه جعل سند عادی شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: ... موضوع جرم: جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از آقای ... شکایت خویش را از آقای سعید...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 96
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تغییر نام برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به تغییر نام خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل ثبت احوال استان تهران 2- اداره ثبت احوال شهرستان تهران وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تغییر نام (الزام خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر تغییر نام موکل از محمدحسن به مهبد) اصلاح شناسنامه (الزام...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 2297
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان مستند به سند...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 1 8650
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه افراز و تفکیک ملک چگونه است؟ نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع دلایل و منضمات: تصویر مصدق سند مالکیت گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 1153
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی خواهان: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین 2- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک 3- اداره کل راه و شهرسازی استان...
تماس با وکیل