مطالب حقوقی

دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 1088
نحوه طرح دعوای تایید و‌ اثبات وقوع بیع عقد بیع در زمره یکی از مهم ترین عقود در قانون مدنی می باشد. مطابق با ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع با ایجاب و قبول میان طرفین منعقد می گردد. فی الواقع مشخص می گردد که به صرف توافق طرفین، عقد بیع محقق می شود ولو اینکه مکتوب نشده باشد. دادخواست تایید و اثبات وقوع بیع زمانی در دادگاه مطرح می گردد که فردی ملکی را بصورت شفاهی یا با یک سند عادی، مالی خریداری نموده اما مبایعه نامه...
دعاوی ملکی
2 هفته قبل 0 605
خلع ید چیست؟  یکی از مهم ترین دعاوی حقوقی، دعوای خلع ید می باشد. اگر فردی بدون داشتن حق قانونی، ملک فرد دیگری را به تصرف خود درآورده باشد، در صورتی که ملک دارای سند رسمی یا دادنامه ای مبنی بر اثبات مالکیت باشد، مالک ملک میتواند بطرفیت غاصب، دعوای خلع ید را مطرح نماید. هم چنین اگر یک ملک مُشاع (ملکی که بیش از یک مالک دارد) در تصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالکین می توانند برای تخلیه ملک، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است در دادگاه...
دعاوی تجاری
2 هفته قبل 0 59
دعوای استرداد لاشه چک دعوای استرداد لاشه چک زمانی مطرح می گردد که صادرکننده، وجه چک را پرداخت نموده است اما در قبال پرداخت، از دارنده رسیدی اخذ ننموده است و علی رغم منتفی شدن موضوع تعهد و پرداخت، دارنده سند تجاری از استرداد آن امتناع می ورزد. هم چنین گاهی اوقات نیز ممکن است فردی چکی را پیدا نماید اما آن را به صاحبش تحویل ندهد، در اینصورت نیز این دعوا مطرح می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص طرح دعوای استرداد لاشه چک پرداخته شود. مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال...
دعاوی ملکی
2 هفته قبل 0 475
نحوه طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار گواهی پایان کار برگه ای است که نشان دهنده اتمام ساخت و ساز ساختمان می باشد. فی الواقع گواهی پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساخت ساختمان بر اساس تقاضای مالک ساختمان یا سازنده ملک، توسط شهرداری بر مبنای عدم خلاف ساختمان و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود. گواهی پایان کار در واقع تایید کننده پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی می باشد. جهت صدور پایان کار، مالک ملک یا سازنده ملک، بعد از تکمیل ساخت،...
دعاوی ملکی
2 هفته قبل 0 771
دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی زمانی که مالک یا مالکین مشاعی قصد تفکیک ملک خود را داشته باشند، می بایست به دفترخانه مراجعه نمایند و‌ نقشه تفکیکی مصوب شهرداری و مدارک مالکیت خود را ارائه بنمایند. دفترخانه مزبور این مدارک را به همراه درخواست به اداره ثبت ارسال می نماید. اداره ثبت ضمن تعیین وقت، نماینده اداره ثبت و مهندس نقشه بردار را به محل ملک اعزام می نماید تا ملک را بازدید نمایند. پس از بازدید از ملک، صورت جلسه ای توسط نماینده اداره ثبت و نقشه بردار تهیه می شود که...
دعاوی کیفری
2 هفته قبل 0 63
نحوه دریافت خسارت ایام بازداشت قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، افرادی که در مرحله دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی، بازداشت می گردند اما در نهایت با صدور تصمیم قطعی در دادسرا یا دادگاه، بی گناهی آنان ثابت می گردد، می توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه نمایند. مقنن در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بدین موضوع پرداخته است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند...
دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 141
بطلان عقد جعاله بدلیل مجهول بودن یا نامشروع بودن عمل و یا فقدان قصد و رضا مطابق با تعریف قانونگذار از عقد جعاله، جعاله عقدی است که مطابق با  آن یکی از طرفین در ازای دریافت اجرتی، متعهد به انجام عملی می گردد. به طرفین عقد، جاعل و عامل گفته می شود. جاعل کسی است که مکلف می باشد در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید اما عامل به فردی گفته می شود که عمل را انجام می دهد. به اجرت تعیین گردیده نیز جُعل اطلاق می گردد. ماده ۵۶۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان...
امور قراردادها
2 هفته قبل 1 262
عقد جعاله چیست؟ شرایط انعقاد آن کدام است؟ جعاله عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در ازای دریافت اجرتی، متعهد به انجام عملی می شود. به فردی که ملزم است در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید، جاعل گفته می شود و به فردی که عمل را انجام می دهد، عامل می گویند. به اجرت تعیین شده نیز جُعل گفته می شود. ماده ۵۶۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان می دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا...
امور قراردادها
2 هفته قبل 0 53
نحوه طرح دعوای اثبات عقد جعاله جعاله به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، فردی اعم از معین یا غیر معین، در ازای دریافت اجرتی، عملی را انجام می دهد. به طرفی که عمل را انجام می دهد، عامل گفته می شود و به شخص ملتزم، جاعل و اجرت را جُعل می گویند. مقنن در ماده ۵۶۱ قانون مدنی در تعریف عقد جعاله چنین بیان نموده است: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.» در مقاله حاضر سعی می گردد...
دعاوی امور حسبی
3 هفته قبل 0 45
نحوه درخواست تحریر ترکه تحریر در لغت بمعنای لیست کردن و نوشتن است. اصطلاح حقوقی تحریر ترکه بمعنای تعیین و مشخص نمودن میزان ماترک بجای مانده از متوفی می باشد تا با این روش، حقوق وراث و طلبکاران احتمالی متوفی نیز حفظ گردد. فی الواقع تحریر ترکه، یک اقدام احتیاطی می باشد که در راستای حفظ حقوق افراد فوق، انجام می پذیرد. ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی بیان داشته است که: «مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.» در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص درخواست تحریر ترکه پرداخته...
دعاوی ملکی
3 هفته قبل 0 597
دعوای اثبات حق ارتفاق واژه ارتفاق در لغت بمعنای رفاقت کردن، همراهی کردن و ... آمده است. مطابق با تعریفی که مقنن از حق ارتفاق در ماده ۹۳ قانون مدنی بیان نموده است، حق ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. فی الواقع حق ارتفاق حقی است که بر مبنای آن، صاحب ملکی بدلیل اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک فرد دیگری استفاده نماید و مالک زمین یا ملکی که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می کند، نمی تواند مانع او شود. مانند حق عبور از ملک دیگری، حق شرب، حق ناودان،...
دعاوی خانواده
3 هفته قبل 0 409
منع اشتغال زوجه توسط زوج در جامعه کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی و وضعیت نابسامان اقتصاد جامعه، بسیاری از افراد جامعه اعم از زن و مرد مجبور می باشند تا جهت امرار معاش و تامین هزینه‌ های زندگی، اشتغال نمایند. بنابراین بسیاری از بانوان نیز در جامعه مشغول به فعالیت بوده تا بتوانند با اشتغال به شغل مناسب تامین بخشی از هزینه های زندگی را بر عهده بگیرند. اما گاهی اوقات ممکن است که این موضوع (اشتغال زوجه) مشکلاتی را برای زوجین در پی داشته باشد. مطابق با اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:...
دعاوی خانواده
3 هفته قبل 0 52
منع اشتغال همسر ازدواج یک تعهد دو طرفه بوده که زوجین می بایست مطابق با عرف جامعه، بدان پایبند باشند. پر واضح است که هر یک از زن و شوهر پس از ازدواج، دچار محدودیت هایی می شوند که یکی از این محدودیت ها که علی القاعده برای خانم ها ایجاد می شود، بحث اشتغال خانم ها می باشد. مستنبط از اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، هر کس‏ اعم از زن یا مرد، حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. اما این...
دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 809
نحوه طرح دعوای استرداد مال در دعوای استرداد مال، خواهان دعوا مدعی این امر می باشد که خوانده، مال منقول متعلق به او را بصورت غیرقانونی در تصرف خود داشته و از استرداد آن امتناع می نماید. مال موضوع بحث در دعوای استرداد مال، مال منقول می باشد. (مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر به راحتی قابل انجام باشد بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و ...) در اموال غیرمنقول، خواسته استرداد مال، مصداق ندارد بلکه در این فرض اگر کسی مال...
دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 78
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی علی القاعده زمانی مطرح می گردد که فرد در مقام خواهان دعوا، توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته و به اصطلاح، معسر می باشد. معسر به فردی گفته می شود که بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود، بطور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد (وفق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی). دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم می تواند ضمن دادخواست بدوی یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح شود و هم می...
تماس با وکیل