مطالب حقوقی

دعاوی خانواده
3 هفته قبل 0 945
نحوه اخذ حق خروج از کشور از زوج مطابق با قوانین موجود، بانوان متاهل جهت خروج از کشور، نیازمند اخذ اجازه کتبی از همسر خود هستند. فی الواقع با دادن این حق به آقایان، در اعمال حقوق بانوان محدودیت هایی ایجاد شده است که می توان با استفاده از راهکارهای قانونی مانند اخذ وکالتنامه بلاعزل از همسر، نسبت به رفع این محدودیت اقدام نمود. در این مقاله به نحوه اخذ حق خروج از کشور زوجه از همسر خود می پردازیم. مطلب مرتبط: نحوه اخذ اجازه خروج از کشور اخذ حق خروج از کشور از زوج  قانونگذار...
دعاوی خانواده
3 هفته قبل 0 45
تجویز تغییر جنسیت به چه صورت می باشد؟ مبحث تغییر جنسیت یکی از مباحث مهمی می باشد که بعضاً برای برخی از خانواده ها دارای پیامدها و آثار حقوقی مختلفی می باشد. آفرینش انسان بدین نحو می باشد که جنسیت آنها یا زن است یا مرد و حالت سومی وجود ندارد فلذا اگر فردی غیر از این دو گونه باشد، دچار اختلال و بیماری خواهد بود. مبحث تغییر جنسیت در دو نوع از انسان ها اتفاق می افتد که عبارت اند از افراد دو جنسی و افراد تراجنسیتی. در مقاله حاضر سعی می گردد به...
دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 61
اجازه خروج از کشور  مطابق با قوانین و مقررات موجود، بعضی از افراد جامعه جهت خروج از کشور، می بایست دارای مجوز یا اجازه از دیگران باشند. قانونگذار مقرر نموده است که بطور مثال خانم های متأهل جهت خروج از کشور می بایست اجازه همسر خود را اخذ نموده باشند و یا کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال جهت خروج از کشور نیازمند اخذ اجازه ولی یا قیم قانونی خود هستند. این امر بدین معناست که مقنن اجازه خروج از کشور افراد فوق الذکر را منوط به اجازه افراد نامبرده دانسته است. ناگفته نماند که این...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 737
آثار تجدیدنظر خواهی واژه تجدیدنظر از نظر لغوی به معنای مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. مرحله تجدیدنظر به مرحله ای از دادرسی اطلاق می شود که مطابق با آن، دعوایی که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته است، مجددا بررسی گردیده و قضاوت می شود. دادگاه تجدیدنظر دارای همان اختیاراتی خواهد بود که در دادگاه بدوی هم وجود دارد و به نوعی، این دادگاه، بازبینی اعمال دادگاه بدوی را بر عهده دارد. با تجدیدنظر خواهی فرد متضرر از رای مرحله بدوی (مستند به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 413
تجدیدنظر خواهی چیست؟ واژه «تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره قضاوت کردن یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. در حقیقت، تجدیدنظر خواهی، قضاوت دوباره امری است که یک مرتبه در دادگاه نخستین، مورد بررسی قرار گرفته و ماهیتاً، بازبینی اعمال دادگاه نخستین می باشد. قانونگذار مطابق با قوانین و مقررات موجود، شرایطی را وضع نموده است که مطابق با آن، ترتیبی مقرر گردد تا هر دعوا، بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. فی الواقع زمانی که پرونده ای در دادگاه نخستین مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه ای صادر...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 90
آرای قابل تجدیدنظر در دعاوی حقوقی زمانی که پرونده ای در مرحله بدوی مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه ای صادر می گردد، این امکان برای هر یک از طرفین دعوا که رای بر علیه او صادر گردیده است، فراهم می شود تا بتواند ظرف مهلت مقرر قانونی بدان رای، اعتراض نماید. به این مرحله از دادرسی، مرحله تجدیدنظر می گویند. قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است تا به وضوح مشخص گردد که کدام دسته از آرای صادره از مراجع بدوی، قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند. در مقاله حاضر سعی می گردد به...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 126
دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت قانونگذار بنا به برخی از جهات و مصالح، من جمله کاستن حجم پرونده ها در دادگستری و هم چنین بالا بردن سرعت عمل در رسیدگی، بعضی از اسناد را لازم الاجرا معرفی نموده است تا براساس آن، طلبکار این حق را داشته باشد تا بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجراییات ثبت، تقاضای صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند را نماید. گاهی اوقات ممکن است که در روند اجرای عملیات ثبتی، تخلف یا اشتباهی از سوی کارمندان اجرای ثبت صورت بگیرد و یا آنکه فردی نسبت به مالی که در...
دعاوی کیفری
4 هفته قبل 0 68
توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب توهین در زمره جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص می باشد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است. توهین از منظر لغوی بمعنای خوار و خفیف کردن می باشد. توهین مطابق با تعاریف مندرج در قانون مجازات اسلامی به جرمی اطلاق می گردد که شامل هر گفتار، رفتار، عمل یا نوشتاری است که به نحوی موجب ضعیف کردن حیثیت کسی در منظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. در تحقق این جرم، ذکر این نکته حائز اهمیت است که صرف توهین نمودن به افراد کافی است...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 936
مفهوم کاهش خواسته  با تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، رسیدگی در دادگاه حقوقی، آغاز می گردد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و در نهایت، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در محدوده خواسته مندرج در دادخواست می باشد. یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته می باشد. این امر بدین معنا است که خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید. بطور مثال خواهان، دادخواستی را تحت عنوان مطالبه وجه به...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 6366
نحوه افزایش خواسته و آثار آن شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا می باشد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و النهایه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در راستای خواسته مندرج در دادخواست می باشد. تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، به منظور و هدف خاصی صورت می گیرد بطور مثال وی، خواهان مطالبه ضرر و زیان می باشد و یا آنکه تقاضای تخلیه عین مستاجره را دارد و ... فی الواقع  خواهان دعوا  که  خود را...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 580
دعوای تقابل چیست؟ دعوای تقابل در زمره یکی از دعاوی طاری می باشد که بموجب آن، خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل ادعای خواهان، جهت دفاع از خود، مطرح نماید. نکته مهم و اساسی در طرح دعوای تقابل این است که این دعوا، می بایست با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا وحدت منشأ باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مفهوم دعوای تقابل و شرایط طرح آن پرداخته شود.  مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن شرایط لازم جهت طرح دعوای تقابل ۱)...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 135
تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل دعوای تقابل به دعوایی گفته می شود که از سوی خوانده دعوای اصلی، بطرفیت خواهان دعوا مطرح می گردد به شرط آنکه با دعوای اصلی دارای وحدت منشأ یا ارتباط کامل باشد. مهلت تقدیم دادخواست تقابل، تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد و می بایست به دادگاهی تقدیم گردد که دعوای اصلی در آن جریان دارد. چنانچه خوانده دعوای اصلی، این دعوا را مطرح نماید، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، تکالیفی را در رسیدگی بر عهده خواهد داشت که در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل...
دعاوی کیفری
1 ماه قبل 0 849
نحوه صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه زمانی که دادیار یا بازپرس پرونده در دادسرای محل وقوع جرم، پس از انجام تحقیقات و استماع اظهارات طرفین و شهود آنان، شکایت مطروحه را وارد ندانسته و اقدام به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نماید، شاکی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار صادره اعتراض نماید که به اعتراض وی در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد. دادگاه کیفری دو با بررسی لایحه اعتراضی شاکی، یا اعتراض وی را وارد ندانسته و اقدام...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 1963
مفهوم جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری می باشد. جلب ثالث زمانی انجام می گیرد که یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، شخص ثالثی را به دعوا فراخوانده تا از اصحاب دعوا شود. فی الواقع طرح دعوای جلب شخص ثالث در دادگاه بدین نحو خواهد بود که هر یک از خواهان و یا خوانده زمانی که حضور شخص ثالثی را در روند رسیدگی شان، لازم و ضروری بدانند، می توانند تا پایان جلسه اول رسیدگی، دلایل احضار شخص ثالث را به دادگاه ارائه نموده...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 76
مفهوم ورود ثالث دعوای ورود ثالث زمانی مطرح می گردد که شخص ثالثی، در دادرسی که میان دو طرف دیگر در حال رسیدگی می باشد، خود را محق دانسته و یا آنکه خود را در محق دانستن یکی از طرفین، ذینفع می داند. شخص ثالث، می تواند تا زمانی که ختم دادرسی، اعلام نشده است، وارد دعوا شود. همچنین زمانی که شخص ثالث، وارد دعوا می شود، جزء اصحاب دعوا تلقی می گردد. ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ورود شخص ثالث مقرر نموده است: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای...
تماس با وکیل