نمونه ها

اوراق قضایی
4 سال قبل 0 477
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل فروشنده و خریدار مال فضولی وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فعلا مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست:...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 1594
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد ضمان برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع از قرارداد آشنا شوید. نمونه قرارداد ضمان اینجانب .......... فرزند .......... دارای شماره شناسنامه .......... کد ملی .......... صادره از .......... متولد .......... ساکن …………………….....................……. تلفن ثابت .......... همراه ..........، به موجب این سند رسمی یا عادی متعهد به پرداخت دینی که خانم/ آقای .......... فرزند .......... دارای شماره شناسنامه .......... کد ملی .......... صادره از .......... متولد .......... ساکن …………………….....................……. تلفن ثابت .......... همراه ..........، به موجب سند رسمی شماره .......... مورخ .......... تنظیمی...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 5695
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد شراکت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   قرارداد شراکت «بنام دادآفرین دادگستر» یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ای کسانیکه ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید.   قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین: طرف اول قرارداد شراکت: خانم/ آقای ................... فرزند آقای ................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ................... متولد ................... ساکن: ......................................................... تلفن: ................... طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 2255
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تفاوت ابطال سند با بطلان معامله، بطلان سند عادی، رای بطلان سند عادی   چکیده رای بطلان سند عادی تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد. مطلب مرتبط: سند عادی در حقوق ایران رای بدوی خلاصه...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 3055
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه عقدنامه موقت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع عقدنامه آشنا شوید.   نمونه عقدنامه موقت هو المولف بین القلوب الحمدلله الذی احل النکاح و المهور و حرم الزنا و السفاح و الفجور و صل لله علی محمد و آله این عقدنامه بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده سال 1391 و مقررات قانون مدنی و بر اساس وقوع عقد انقطاعی میان صاحبان عکس الصاقی و به حسب اقرار طرفین به شرح ذیل تنظیم گردیده است: محل الصاق عکس زوجین     مشخصات زوجین:...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 363
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد خدمات حمل و نقل و رانندگی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم قرارداد آشنا شوید.   قرارداد خدمات حمل و نقل و رانندگی قرارداد ذیل فی مابین شرکت .................... به شماره ثبت .......... با مدیریت عاملی آقای ........................ که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و آقای .......... فرزند ............... به شماره شناسنامه .......... به شماره ملی ................ اقامتگاه .................................................................................. دارای گواهینامه شماره ............ و خودرو به شماره شهربانی ................... که از این پس راننده نامیده می شود از سوی...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 267
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 24 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر منصوص شرعی، بزه رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع، رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا   چکیده رای جمع بزه رابطه نامشروع بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 388
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طرح دعوا به صورت وکالتی، نحوه صحیح طرح دعوا در خرید وکالتی ملک، خواهان در طرح دعوا توسط وکیل، رای خواهان در طرح دعوا   چکیده رای خواهان در طرح دعوا چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 465
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، وکالت در طلاق، تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد زوج، شرایط اعمال وکالت در طلاق، رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق   چکیده رای وکالت در طلاق هنگامی که...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 813
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، ابطال معامله، احراز قصد فرار از دین، اختیار تحقیق جهت کشف واقع، نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین مطلب مرتبط: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 653
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم ‌نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تحویل مال مشاع، تقسیم نامه عادی، ماده 47 قانون ثبت، ماده 48 قانون ثبت، دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه، رای تحویل مال مشاع   چکیده رای تحویل مال مشاع چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم ‌نامه نسبت به مال مشاع تنظیم ‌شده باشد دعوای تحویل...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1941
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی خواهان: مشخصات مستاجر جدید خوانده: مشخصات مستاجر قدیم وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال سرقفلی بانضمام کلیه خسارات دادرسی دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق صلح نامه قطعی سرقفلی اظهارنامه مورخ ... مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 1634
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط رسیدگی به دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی، ابطال وکالتنامه، اعلام بطلان وکالت، بطلان وکالت نامه، رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی   چکیده رای دعوای ابطال وکالت نامه ابطال وکالت‌نامه به ‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 593
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت   چکیده رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در دعوای ابطال اجرائیه...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 776
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف، مبایعه نامه عادی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول چکیده رای اعتراض ثالث...
تماس با وکیل