نمونه ها

اوراق قضایی
4 سال قبل 0 851
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از محکوم به برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به نمونه دادخواست اعسار از محکوم به خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت محکوم به دلائل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق دادنامه شماره ... مورخه ... کپی مصدق استشهاديه استماع شهادت شهود محتویات کلاسه پرونده...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 325
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد) خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به ... ریال به انضمام...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 1384
به زبان ساده، می‌توانیم بگوییم مبایعه نامه همان قولنامه است. مبایعه نامه به قراردادی گفته می‌شود که طی آن مالی به فرد دیگری فروخته می‌شود. در عرف، به قرارداد مکتوبی که بین طرفین، یعنی فروشنده و خریدار تنظیم می شود و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت قیمت فروخته می‌شود، مبایعه نامه می‌گویند. در اصطلاح، مبایعه نامه به بیع نامه هم معروف است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه مبایعه نامه زمین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 1715
با افزایش روزافزون آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، توجه به فرهنگ آپارتمان نشینی و همکاری اعضای آپارتمان بسیار چشمگیر و بیشتر شده است. هر مجتمع مسکونی باید اساسنامه مختص خود را داشته باشد. اساسنامه حکم قانون اساسی مجتمع مسکونی را دارد و در آن در مورد هزینه های مشترک و اختصاصی، قسمت های اختصاصی و مشترک، نحوه فعالیت مدیر یا مدیران و هر آنچه در مورد آپارتمان ضروری است صحبت می شود. مطلب مرتبط: جبران خسارت نشت لوله آب به عهده کیست؟ نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی مقدمه در راستای اجرای مُفاد قانون تملک آپارتمان...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 941
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص   بسمه تعالی نام شرکت: ............................ شماره ثبت شرکت: ............................ سرمایه ثبت شده: ............................ شناسه ملی: ............................ صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت .............. سهامی خاص ثبت شده به شماره .............. در تاریخ .............. ساعت .............. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 831
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوج مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟! مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره ... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... مورخ ... اینجانب به عقد ازدواج دائم با جنابعالی درآمده ام، ثمره این ازدواج ... فرزند است....
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1892
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: … تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان معامله (قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ...) به دلیل حجر پرداخت کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله...
نمونه قراردادها
4 سال قبل 0 6157
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد اجاره پارکینگ بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» موجر: آقا/ خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره ... کد ملی ... به نشانی ... مستاجر: آقا/ خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره ... کد ملی ... به نشانی ... موضوع قرارداد: اجاره یک باب پارکینگ متعلق به موجر...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 164
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج خواهان: مشخصات زوجه (زن) خوانده: مشخصات زوج (مرد) وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل دادگستری تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری خوانده (زوج) دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق عقدنامه فتوکپی مصدق گواهی پزشکی مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت ریاست محترم دادگاه ... با...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 867
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. نمونه دادخواست خلع ید از یک قطعه زمین خواهان: مشخصات کامل مالک خوانده: مشخصات کامل متصرف غاصب وکیل: مشخصات کامل وکیل خواسته: 1. خلع ید (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ... مترمربع دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... مقوم به 51/000/000 ریال و ارزش منطقه ای به میزان ... ریال) 2. مطالبه خسارات دادرسی (مطالبه...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 883
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ ... یک باب ... را با مشخصات تفصیلی مضبوط...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 1428
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش اظهارکننده: مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده مخاطب اظهارنامه: مشخصات و اقامتگاه مخاطب موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات مخاطب محترم خانم/ آقای ... با سلام و احترام احتراما اینجانبان ... وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسماً و قانوناً باستحضار می رساند: مطابق با...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 3546
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اعسار از پرداخت دیه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت دیه دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه استشهاد محلی گواهی گواهان عند اللزوم تحقیق محلی مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 4024
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) دلایل: فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ ... فتوکپی مصدق سند مالکیت...
اوراق قضایی
4 سال قبل 0 450
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.   نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی مورخ ... دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان فتوکپی مصدق وصیت نامه عادی مورخ ... عنداللزوم...
تماس با وکیل