نمونه ها

نمونه قراردادها
5 روز قبل 0 1955
با افزایش روزافزون آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، توجه به فرهنگ آپارتمان نشینی و همکاری اعضای آپارتمان بسیار چشمگیر و بیشتر شده است. هر مجتمع مسکونی باید اساسنامه مختص خود را داشته باشد. اساسنامه حکم قانون اساسی مجتمع مسکونی را دارد و در آن در مورد هزینه های مشترک و اختصاصی، قسمت های اختصاصی و مشترک، نحوه فعالیت مدیر یا مدیران و هر آنچه در مورد آپارتمان ضروری است صحبت می شود. مطلب مرتبط: جبران خسارت نشت لوله آب به عهده کیست؟ نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی مقدمه در راستای اجرای مُفاد قانون تملک آپارتمان...
نمونه آرای دادگاه ها
6 روز قبل 0 37
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آیین افزایش خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: افزایش خواسته، مفهوم احتساب، ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی، رای آیین افزایش خواسته مطلب مرتبط: بررسی و تحلیل یک نمونه تقاضای افزایش خواسته چکیده رای آیین افزایش خواسته چکیده دادنامه به قلم قاضی صادرکننده رای و در صفحه ایشان در فضای مجازی نگارش شده است: این دادنامه به دو جهت انتخاب شده...
اوراق قضایی
1 هفته قبل 0 44
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله نمونه دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت ویژه اتباع خارجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست الزام ثبت احوال به صدور گواهی ولادت ویژه اتباع خارجه خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- اداره ثبت احوال شیراز 2- اداره کل ثبت احوال استان تهران 3- ثبت احوال منطقه مرکز تهران وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: سایر دعاوی غیرمالی (الزام خوانده به...
اوراق قضایی
1 هفته قبل 0 4305
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست اجرت المثل ایام تصرف عین مستاجره خواهان ها: خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، خانم/ آقای ... به کد ملی ...، همگی به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 79
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه، خسارات دادرسی، رای مطالبه وجه مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه وجه اگر مبلغ دین بعد از تقدیم دادخواست پرداخت شود، با توجه به رابطه تسبیب در ورود خسارت، خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می شود. مطلب مرتبط: نمونه دادخواست...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 67
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور حکم فرزندخواندگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فرزندخواندگی، آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، رای صدور حکم فرزندخواندگی بیشتر بخوانید: آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست چکیده رای صدور حکم فرزندخواندگی در صورت رعایت قوانین و مقررات قانونی توسط زوجین در دوره شش ماهه...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 101
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال دستور فروش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال دستور فروش خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- شرکت: .../ شناسه ملی: .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- سایر دعاوی مالی غیرمنقول (رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستور فروش به شماره دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۸۲۸۶۵۷...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 138
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال دستور فروش، عدول از دستور فروش، رای ابطال دستور فروش ملک مشاع مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای ابطال دستور فروش ملک مشاع چنانچه دستور فروش صادره بدون لحاظ حقوق اشخاص ثالث صادر شده باشد، شخص ذی نفع...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 82
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اثبات حق کسب و پیشه و تجارت خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 4- مسجد صاحب الزمان (خان) 5- اداره اوقاف و امور...
نمونه قراردادها
3 هفته قبل 1 10260
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اقاله برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید. مطلب مرتبط: آثار اقاله قرارداد چیست؟ نمونه قرارداد اقاله مبایعه نامه شماره .......... مورخ .......... (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای .......... بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای .......... بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ .......... فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ..........) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ..........) را طی...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 56
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه جعل سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.   نمونه شکواییه جعل سند عادی شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... محل وقوع جرم: ... موضوع جرم: جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از آقای ... شکایت خویش را از آقای سعید...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 1771
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رجوع از هبه به همسر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، تملیک مجانی، عقد هبه، امکان رجوع از هبه، استرداد عین موهوبه، رای رجوع از هبه به همسر مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رجوع از هبه به همسر زوج تحت شرایطی می تواند از هبه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 576
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال، ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، رای تغییر نام و نام خانوادگی بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای تغییر نام و نام خانوادگی رسیدگی به موضوع تغییر نام خانوادگی مطابق با...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 49
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به تغییر نام برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به تغییر نام خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- اداره کل ثبت احوال استان تهران 2- اداره ثبت احوال شهرستان تهران وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تغییر نام (الزام خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر تغییر نام موکل از محمدحسن به مهبد) اصلاح شناسنامه (الزام...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 1949
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه با سند عادی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: مطالبه وجه بابت ... (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان مستند به سند...
تماس با وکیل