نمونه ها

اوراق قضایی
2 هفته قبل 2 7655
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواندگان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه ضرر...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 3046
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مهر و موم ترکه متوفی خواهان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواندگان: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... ... وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ... خواسته: درخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 2 376
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح، تلاش در جهت ایجاد صلاحیت صوری، ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اضافه کردن صوری خوانده، سوء استفاده از حق، تقلب نسبت به قانون، اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه، رای اضافه کردن صوری خوانده مطلب...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 173
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، حق داشتن وکیل، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری داشتن وکیل...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 274
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجویز عمل تطبیق جنسیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تطبیق جنسیت، احترام به هویت جنسی واقعی اشخاص، تغییر جنسیت، مراحل قانونی تغییر جنسیت، شرایط تغییر جنسیت، ماده 958 قانون مدنی، رای تجویز عمل تطبیق جنسیت مطلب مرتبط: تجویز تغییر جنسیت به چه صورت می باشد؟ چکیده رای تجویز عمل تطبیق جنسیت بنا بر نظر دادگاه محترم در دادنامه...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 1 1982
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهدید به هتک شرف، تهدید به هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی، توهین به اشخاص عادی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصاویر خصوصی خانوادگی، قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 0 105
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- بانک ... 2- اداره سوم اجرای اسناد رهنی وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه بابت باقیمانده بهای مورد...
اوراق قضایی
1 ماه قبل 1 1726
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست جلب ثالث برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست جلب ثالث خواهان: مشخصات خواهان خواندگان: مشخصات خواندگان (دقت گردد، متقاضی جلب ثالث می بایست علاوه بر اشخاصی که خواهان جلب آنها به دادگاه است، سایر اشخاصی که قبلاً در دادگاه شرکت داشته اند را نیز در ردیف خواندگان دعوای جلب ثالث قید نماید.) تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ... دلایل و منضمات دادخواست: محتویات پرونده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 1468
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 351
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟ چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون محکمه...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 1648
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: شرکت: ... به شناسه ملی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: ابطال اجرائیه چک به جهت ... (ابطال اجرائیه چک به شماره ۱۴۰۱۴۱۵۵۹۴۳۰۰۰۴۴۳ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی (دفترخانه شماره ۶۶۲...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 1471
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر متوفی، اصطلاح سفیه در قانون، نظریه پزشکی قانونی در مورد سفاهت، تصرفات سفیهانه، نحوه اثبات حجر متوفی، رای حکم حجر متوفی مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر چکیده رای حکم حجر متوفی سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی...
اوراق قضایی
2 ماه قبل 0 7650
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست صدور حکم حجر متوفی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواندگان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... دادستان وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای ...، با استناد به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادسرای امور سرپرستی محجورین دلایل: کپی مصدق...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 245
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه غرامات به نرخ روز، مطالبه وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای مطالبه غرامت قانونی با...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 1097
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از...
تماس با وکیل