نمونه ها

نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 152
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لغو حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بلداجی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقابل عدالت و انصاف، تاثیر ازدواج مادر بر حضانت فرزند، مصلحت فرزند مشترک، ماده 1170 قانون مدنی، رای لغو حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: شرایط حضانت فرزند چیست؟ چکیده رای لغو حضانت فرزند مشترک صرف ازدواج مادر موجب سلب صلاحیت مادر بر حضانت فرزند مشترک نبوده و دادگاه در هر...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 311
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد سمت، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی چنانچه مدرک...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 1 482
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 230 قانون مدنی، هدف وجه التزام، رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف   چکیده رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و تاکید رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ _۱۶ دی ماه ۱۳۹۹...
نمونه قراردادها
3 ماه قبل 0 1827
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره کارخانه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.   نمونه قرارداد اجاره کارخانه بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1) طرفین قرارداد موجر: خانم/ آقای/ شرکت ................... به کد ملی/ شماره ثبت ................... به نمایندگی و مدیریت عاملی خانم/ آقای ................... به موجب روزنامه رسمی شماره ................... به نشانی ...................................... تلفن ................... . مستاجر: شرکت با مسئولیت محدود ................... به مدیریت...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 319
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توصیف خواسته خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده استاپل، نحوه توصیف خواسته خواهان، ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حق بر اشتغال، رای توصیف خواسته خواهان بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای توصیف خواسته خواهان توصیف خواسته بدین معنا است که دادگاه مراد و...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 388
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار اسقاط مالم یجب برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تصریح موصی در وصیت نامه به دریافت سهم الارث احد از ورثه، ماده 959 قانون مدنی، رای اقرار اسقاط مالم یجب بیشتر بحوانید: سهم الارث طبقه اول وراث به چه میزان است؟ چکیده رای اقرار اسقاط مالم یجب اقدام مورث طرفین در واگذاری سهم الارث قبل از فوت در واقع...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 376
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال، ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، رای تغییر نام و نام خانوادگی بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای تغییر نام و نام خانوادگی رسیدگی به موضوع تغییر نام خانوادگی مطابق با...
اوراق قضایی
3 ماه قبل 0 1186
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک دادخواست الزام بانک به فک رهن خواهان: خانم/ آقای: .../کد ملی: .../ به نشانی: ... (مشخصات مالک) خوانده: مشخصات بانک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از شش دانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی ... بخش ... شهرستان ......
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 625
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث حکمی، رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ چکیده رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی با توجه به آنکه معترض ثالث مبتنی بر یک قرارداد مدعی ورود خلل به حقوق وی گردیده است، ایشان علاوه بر اصحاب...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 471
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعهدات شرکت بیمه در برابر راننده مقصر حادثه، ماده 4 آیین نامه ماده 3 قانون بیمه اجباری، اخذ رضایت نامه از زیان دیده، رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی   چکیده رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی دادگاه با استدلال مندرج...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 237
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعهد به کار مادام العمر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 22 قانون اساسی، سلب حریت، حق تمتع، رای تعهد به کار مادام العمر بیشتر بخوانید: ایرادات رسیدگی دعاوی کارگر و کارفرما چکیده رای تعهد به کار مادام العمر تعهد شخص به انجام کار برای دیگری تا پایان عمر، موجب سلب حریت و برخلاف اصول مربوط به حق شغل...
نمونه قراردادها
3 ماه قبل 0 977
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه مبایعه نامه خرید و فروش خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع مبایعه نامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: شیوه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو مبایعه نامه خرید و فروش خودرو بنام خدا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و ایمانی که می بندید وفا کنید.» ماده 1: طرفین قرارداد 1-1 فروشنده/ فروشندگان ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه .................... صادره از ............... کد ملی .......................... متولد .............. به نشانی ........................................................ شماره تلفن همراه ................................
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 678
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ مبایعه نامه عادی، تنفیذ انفساخ مبایعه نامه عادی، خلع ید، ایفای تعهدات موصوف در قرارداد عادی، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت قراردادی، وجه التزام قراردادی، رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده...
اوراق قضایی
3 ماه قبل 1 9355
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خواندگان: ١) خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... ٢) خانم/ آقای .../ کد ملی .../ آدرس: ... خواسته: اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره ... در شعبه ... اجرای احکام ... به شماره بایگانی ... که منجر به توقیف...
نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 1364
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمام صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟ چکیدی رای عدم پذیرش ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین...
تماس با وکیل