نمونه رای دادگاه خانواده

نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 211
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق رجعی، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج چکیده رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین، شرط تنصیف دارایی،...
نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 99
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی ام دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عدم بیان نکاح در عقد نکاح منقطع، ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه اتیان سوگند، رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع 1. در...
نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 63
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق دادخواهی شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق دادخواهی، اصل ۳۴ قانون اساسی، رای حق دادخواهی شهروندان بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای حق دادخواهی شهروندان حق دادخواهی به عنوان حق...
نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 113
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه نفقه گذشته اقارب، ماده 1199 قانون مدنی، نفقه گذشته زوجه، نفقه اولاد، ماده 1107 قانون مدنی، نفقه فرزند مشترک، میزان نفقه زوجه، رای مطالبه نفقه معوق زوجه مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟ چکیده رای مطالبه نفقه معوق زوجه...
نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه نمونه آرای دادگاه ها
8 ماه قبل 0 95
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 33 قانون ثبت احوال، شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح، ماده 1103 قانون مدنی، فسخ نکاح به دلیل ازدواج قبلی، رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه بیشتر بخوانید: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟ چکیده رای تایید فسخ نکاح...
نمونه رای مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 202
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معیار تعیین نفقه اقارب، میزان نفقه زوجه، تاثیر ملائت زوج بر میزان نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، رای مطالبه نفقه مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟ چکیده رای مطالبه نفقه در تعیین میزان نفقه زوجه به عنوان یک الزام قانونی، نیاز و...
نمونه رای الزام به بذل مدت نکاح موقت نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 134
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به بذل مدت نکاح موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ازدواج موقت، الزام به بذل مدت، احراز عسر و حرج زوجه، ماده 1130 قانون مدنی، الزام به بذل مدت متعه، ماده 29 قانون حمایت از خانواده، کودک آزاری، رای الزام به بذل مدت نکاح موقت بیشتر بخوانید: نمونه عقدنامه موقت چکیده رای الزام به بذل مدت...
نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک دختر نمونه آرای دادگاه ها
1 سال قبل 0 171
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سلب حضانت فرزند مشترک، ماده 41 قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل، ماده 45 قانون حمایت خانواده، لزوم رعایت غبطه کودک، نیاز طفل به مادر، ماده 1169 قانون مدنی، رای سلب حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: موانع اجرای حق حضانت کدامند؟ چکیده رای سلب حضانت فرزند مشترک در پرونده حاضر...
نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 327
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 203
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرت المثل ایام زوجیت، ماده 336 قانون مدنی، قصد تبرع زوجه، مطالبه اجرت المثل، رای اجرت المثل ایام زوجیت بیشتر بخوانید: اجرت المثل زوجه در عقد موقت چکیده رای اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده 336 قانون مدنی در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده...
نمونه رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 99
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اذن پدر در ازدواج دختر باکره، اجازه پدر جهت ازدواج دختر، اذن پدر، ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج بدون اجازه پدر، ماده 1119 قانون مدنی، جلب رضایت پدر جهت ازدواج، ممانعت پدر از ازدواج دختر، الزام پدر به اذن ازدواج دختر باکره، رای اذن در ازدواج...
نمونه رای الزام به تمکین زوجه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 198
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان سیستان و بلوچستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تمکین، لزوم حسن معاشرت زوجین، اثبات علقه زوجیت، لزوم ارائه دلیل عدم تمکین، تهیه مسکن در شان زوجه، رای الزام به تمکین مطلب مرتبط: نمونه رای مقدمات تمکین زوجه و حق حبس وی چکیده رای الزام به تمکین زوجه صرف اثبات علقه زوجیت دلیل...
نمونه رای مقدمات تمکین زوجه و حق حبس وی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 143
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مقدمات تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حق حبس زوجه، برگزاری مراسم عروسی، تمکین عام، تمکین خاص، ماده 220 قانون مدنی، تهیه مسکن مناسب از سوی زوج، جشن عروسی، رابطه تمکین و عرف، ماده 1085 قانون مدنی، رای مقدمات تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ چکیده رای مقدمات تمکین زوجه در...
نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 80
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین عام و خاص زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مقدمات تمکین زوجه، لزوم داشتن امنیت جسمی و روحی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوف بدنی و روحی زوجه، رای الزام به تمکین خاص، رای الزام به تمکین عام، ماده 1115 قانون مدنی، رای الزام به تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟...
نمونه رای بطلان دعوای خواهان در ارتباط با ابطال تعهد به پرداخت 1359 عدد سکه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 98
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان دعوای خواهان در ارتباط با ابطال تعهد به پرداخت 1359 عدد سکه تمام بهار آزادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سند، ابطال تعهد به پرداخت 1359 عدد سکه تمام بهار آزادی، ابطال تعهد، شرط غیر مقدور، ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بطلان دعوای خواهان بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده...