نمونه رای دادگاه خانواده

نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 781
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرت المثل ایام زوجیت، ماده 336 قانون مدنی، قصد تبرع زوجه، مطالبه اجرت المثل، رای اجرت المثل ایام زوجیت بیشتر بخوانید: اجرت المثل زوجه در عقد موقت چکیده رای اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده 336 قانون مدنی در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 380
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اذن پدر در ازدواج دختر باکره، اجازه پدر جهت ازدواج دختر، اذن پدر، ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج بدون اجازه پدر، ماده 1119 قانون مدنی، جلب رضایت پدر جهت ازدواج، ممانعت پدر از ازدواج دختر، الزام پدر به اذن ازدواج دختر باکره، رای اذن در ازدواج...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 462
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مقدمات تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حق حبس زوجه، برگزاری مراسم عروسی، تمکین عام، تمکین خاص، ماده 220 قانون مدنی، تهیه مسکن مناسب از سوی زوج، جشن عروسی، رابطه تمکین و عرف، ماده 1085 قانون مدنی، رای مقدمات تمکین زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ چکیده رای مقدمات تمکین زوجه در...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 361
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان دعوای خواهان در ارتباط با ابطال تعهد به پرداخت 1359 عدد سکه تمام بهار آزادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سند، ابطال تعهد به پرداخت 1359 عدد سکه تمام بهار آزادی، ابطال تعهد، شرط غیر مقدور، ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بطلان دعوای خواهان بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 346
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خوی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبعیض مثبت به نفع زوجه، دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه، لزوم توجه به واقعیت های ملموس جامعه، رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چکیده رای قاعده دادگاه محل اقامت زوجه رویکرد مقنن از وضع ماده 12 قانون...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 443
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتخاب نامی نیک، کمیته تخصصی نام سازمان ثبت احوال، حقوق کودک، نام گذاری فرزند، اصل آزادی انتخاب نام توسط والدین، قاعده لطف، رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه   چکیده رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث مسبوق به...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 282
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، حق طلاق، تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق، شرط ضمن عقد، رای حق طلاق مطلب مرتبط: بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج چکیده رای حق طلاق شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 1291
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنصیف دارایی، دعوای طلاق، دادخواست مطالبه تنصیف دارایی، مطالبه نصف اموال و دارایی زوج، شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت، رای نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی، رای شرط تنصیف دارایی چکیده رای شرط تنصیف دارایی درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 244
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفی نسب، اثبات نسب، قاعده فراش، فرزند در عقد موقت، نفی ولد، رای قاعده فراش در ازدواج موقت   چکیده رای قاعده فراش قاعده فراش در ازدواج موقت هم جاری است و پدر نمی تواند به استناد اینکه فرزندش حاصل ازدواج موقت وی بوده است، دعوای نفی نسب...
نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 374
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفقه زوجه، مطالبه نفقه، نفقه معوقه زوجه، نفقه ایام زندگی مشترک، نفقه متناسب با وضعیت زوج، رای مطالبه نفقه معوقه مطلب مرتبط: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟ چکیده رای مطالبه نفقه معوقه زوجه روابط بین زوجین در ایام زندگی مشترک ورای یک...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 394
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، وکالت در طلاق، تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد زوج، شرایط اعمال وکالت در طلاق، رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق   چکیده رای وکالت در طلاق هنگامی که...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 667
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، طلاق توافقی، اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه   چکیده رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، هرچند طولانی مدت (50 ساله) باشد، خلاف شرع نیست. مطلب مرتبط: روش های ابطال...
نمونه آرای دادگاه ها
4 سال قبل 0 337
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به دلیل اعتیاد زوج، طلاق به درخواست زوجه، اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی   چکیده رای طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست. بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی...
تماس با وکیل