نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 204
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام، ماده 230 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، شرط گزاف وجه التزام، رای وجه التزام گزاف قراردادی بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای وجه التزام...
نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: گزارش اصلاحی، ابطال سازش نامه، رای ابطال سازش نامه، رای ابطال گزارش اصلاحی بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای ابطال گزارش اصلاحی با توجه به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است....
نمونه رای اثبات وقوع بیع نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 571
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع بیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دادگاه حقوقی قدس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع بیع، دعوای تقابل، الزام به تسلیم مبیع، رای اثبات وقوع بیع   چکیده رای اثبات وقوع بیع خواسته اثبات وقوع بیع نظر به اینکه این امر نوعی تحصیل دلیل است و با وظیفه ذاتی دادگستری که همانا فصل خصومت می باشد مغایرت دارد و اشخاص می توانند با ارائه...
نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 131
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجود جهات مخففه، حق بر مجازات نشدن، فقدان سابقه موثر کیفری، کنترل بزهکار، اصلاح مرتکب، رای معافیت از کیفر   چکیده رای به منظور جایگزینی کیفر و کاهش آثار زیان بار آن و گاه تحت تاثیر اصول بنیادین حقوق کیفری...
نمونه رای بطلان سند عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 523
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تفاوت ابطال سند با بطلان معامله، بطلان سند عادی، رای بطلان سند عادی   چکیده رای بطلان سند عادی تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد. مطلب مرتبط: سند عادی در حقوق ایران رای بدوی خلاصه...
نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 79
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 24 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعزیر منصوص شرعی، بزه رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع مادون زنا، رابطه نامشروع، رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا   چکیده رای جمع بزه رابطه نامشروع بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای...
نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 106
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طرح دعوا به صورت وکالتی، نحوه صحیح طرح دعوا در خرید وکالتی ملک، خواهان در طرح دعوا توسط وکیل، رای خواهان در طرح دعوا   چکیده رای خواهان در طرح دعوا چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی...
نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 92
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 22 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، وکالت در طلاق، تخلف شوهر از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد زوج، شرایط اعمال وکالت در طلاق، رای عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق، رای وکالت در طلاق   چکیده رای وکالت در طلاق هنگامی که...
نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 257
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به قصد فرار از دین، ابطال معامله، احراز قصد فرار از دین، اختیار تحقیق جهت کشف واقع، نمونه رای دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین مطلب مرتبط: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه...
نمونه رای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم ‌نامه عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 212
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم ‌نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تحویل مال مشاع، تقسیم نامه عادی، ماده 47 قانون ثبت، ماده 48 قانون ثبت، دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه، رای تحویل مال مشاع   چکیده رای تحویل مال مشاع چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم ‌نامه نسبت به مال مشاع تنظیم ‌شده باشد دعوای تحویل...
نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 514
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط رسیدگی به دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی، ابطال وکالتنامه، اعلام بطلان وکالت، بطلان وکالت نامه، رای دعوای ابطال وکالت نامه رسمی   چکیده رای دعوای ابطال وکالت نامه ابطال وکالت‌نامه به ‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام...
نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 136
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 5 دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اجرای ثبت، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل، حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، رای اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت   چکیده رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در دعوای ابطال اجرائیه...
نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 249
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف، مبایعه نامه عادی، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی، رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول چکیده رای اعتراض ثالث...
نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 208
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط داوری در قراردادها، مصداق داوری در قرارداد، صلح و سازش خارج از دادگاه، اختلاف در قراردادها، رای داوری، رای توافق بر صلح و سازش در خارج از دادگاه، رای توافق بر صلح و سازش مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟...
نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم نمونه آرای دادگاه ها
3 سال قبل 0 199
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضرر و زیان، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت ناشی از جرم، رای ضرر و زیان ناشی از جرم بیشتر بخوانید: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چکیده رای ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه ضرر...