نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 1 920
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه ارز خارجی، مطالبه یوان چین، تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی، ماده 338 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، رای وحدت رویه شماره 90، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی مطلب مرتبط: شرایط دریافت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 355
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت مادی ناشی از لغو پرواز، مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز، اصل 171 قانون اساسی، اصل لزوم جبران خسارت اعم از مادی و معنوی، ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز بیشتر بخوانید: نمونه رای جبران...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 610
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار بایگانی پرونده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه اطفال و نوجوانان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خودداری از تعقیب متهم، ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 285 از قانون آیین دادرسی کیفری، تمرد نسبت به ماموران، اصل برائت، ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده بیشتر بخوانید: قرار عدم دسترسی متهم به پرونده چیست؟ چکیده قرار بایگانی پرونده در این پرونده دادگاه...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1071
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید فسخ قرارداد، غبن فاحش، اصل 167 قانون اساسی، اعمال حق فسخ، فوریت خیار غبن، ماده 418 قانون مدنی، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات چکیده رای رد تقاضای فسخ...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 514
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار که از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مصونیت قضایی وکیل، لزوم دفاع بدون ترس، تامین حقوق موکل، آزادی عمل وکیل، مصونیت حرفه ای وکلا، قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع   چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 702
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر، محدوده خواسته خواهان، تکلیف دادگاه در رسیدگی به خواسته، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان مطلب مرتبط: کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟ چکیده رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان تکلیف دادگاه به رسیدگی به دعوی تقدیمی براساس خواسته...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 1 1036
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه حق الوکاله، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، قرارداد خصوصی حق الوکاله، رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل حق الوكاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 788
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معیار تعیین نفقه اقارب، میزان نفقه زوجه، تاثیر ملائت زوج بر میزان نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، رای مطالبه نفقه مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟ چکیده رای مطالبه نفقه در تعیین میزان نفقه زوجه به عنوان یک الزام قانونی، نیاز و...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 2635
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای توهین به اشخاص برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: توهین به اشخاص، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی متهم، ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات های اصلی، رای توهین به اشخاص بیشتر بخوانید: جرم توهین در قانون چه مجازاتی را در پی دارد؟ چکیده رای توهین به اشخاص در دادنامه پیش...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1018
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه قرار مجرمیت که از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت کذب نزد مقامات رسمی، ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 650 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت کذب نزد مقامات رسمی   چکیده قرار مجرمیت در ارتباط با شهادت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 649
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به بذل مدت نکاح موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ازدواج موقت، الزام به بذل مدت، احراز عسر و حرج زوجه، ماده 1130 قانون مدنی، الزام به بذل مدت متعه، ماده 29 قانون حمایت از خانواده، کودک آزاری، رای الزام به بذل مدت نکاح موقت بیشتر بخوانید: نمونه عقدنامه موقت چکیده رای الزام به بذل مدت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 1 1019
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق حبس مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه بهم پیوستگی عوضین در عقود معوض، ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، مطالبه اجرت المثل مغازه تجاری، حق حبس مستاجر، تخلیه بدون دریافت ودیعه، رای حق حبس مستاجر مطلب مرتبط: چگونگی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه چکیده رای حق حبس مستاجر به موجب ماده 4...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 2879
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: پابند الکترونیکی، ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دریافت پابند الکترونیکی، ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 62 قانون مجازات اسلامی، رای رد درخواست پابند الکترونیکی مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟ چکیده رای رد درخواست پابند الکترونیکی جهت استفاده محکوم...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 1637
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت از خواهان، مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطالبه خسارت احتمالی، ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از توقیف اموال، اجرای قرار تامین خواسته، رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین...
نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 2963
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ادعای اعسار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فیروز آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، هدف از طرح دعوای اعسار، اصل چهلم قانون اساسی، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای رد ادعای اعسار مطلب مرتبط: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار چکیده رای رد ادعای اعسار دادگاه ضمن رد ادعای اعسار خواهان، ایشان را به جهت ...
تماس با وکیل