a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای مهریه دختر باکره

نتایج جستجو برای: مهریه

مقالات داغ

رای مهریه دختر باکره

نمونه رای مهریه دختر باکره

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مهریه دختر باکره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هشتم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 1155 قانون مدنی، مدت عده طلاق دختر باکره، طلاق به درخواست زوجه، ماده 1130 قانون مدنی، عسر و حرج زوجه، رای مهریه دختر باکره بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای مهریه دختر باکره ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله، صرفاً عمل مواقعه

مهریه دختر باکره

مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

مهریه دختر باکره به محض جاری شدن خطبه عقد میان زوج و زوجه، هر یک دارای حقوق و تکالیفی در قبال طرف دیگر می شوند. مهریه در زمره حقوق مالی است که به مجرد وقوع عقد، برای زوجه برقرار می گردد. مستفاد از ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض اینکه عقد ازدواج بین طرفین جاری می شود، زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی را بدون هیچگونه شروطی در آن بنماید. حال در فرضی که زن و شوهر در دوران عقد باشند و زوجه هم چنان باکره باشد و قصد جدایی داشته باشند، در اینصورت میزان مهریه

رای ابطال سند رسمی ابراء

نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابراء مهریه، سند رسمی ابراء مهریه، ابراء مهریه در مقابل طلاق زوجه، رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چکیده رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه در صورتی که زوجه حسب توافق به عمل آمده جهت طلاق توافقی سند رسمی ابراء حقوق مالی تنظیم

نحوه محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

چگونگی محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

نحوه محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز مهریه مالی است که در اثر ازدواج و جاری گردیدن خطبه عقد، زن مالک آن میگردد و مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در ارتباط با پرداخت مهریه توسط مرد به همسر خود، هم در شرع مقدس اسلام و هم در قانون و عرف اشاره شده است. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که با پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه، تا حدودی میتوان کمبود سهم الارث زن را جبران نمود. در عرف نیز پرداخت مهریه به من منزله احترامی است که مرد برای همسر خود قائل است. در صورت

اقرارنامه دریافت مهریه

نمونه متن حقوقی اقرارنامه دریافت مهریه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اقرارنامه دریافت مهریه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اقرارنامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نمونه اقرارنامه دریافت مهریه اینجانب ……………. فرزند ……………. دارنده شماره شناسنامه ……………. صادره از ……………. متولد ……………. به شماره ملی ……………. ساکن ……………. شماره تماس ……………. در تاریخ ……………. در نهایت صحت مزاج و عقل و دماغ و با قصد و رضا و میل و اراده و اختیار کامل اقرار و اعلام صریح و صحیح و شرعی و قانونی می نمایم که تمامی مهریه خود را که عبارت است