نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 238
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان دعوای ابطال مزایده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 12 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، مزایده سهام شرکت تعاونی، ماده 13 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، ابطال مزایده، شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده، رای بطلان دعوای ابطال مزایده مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه...
نمونه رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 145
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 391 قانون مدنی، استرداد ثمن به نرخ روز، ماده 365 قانون مدنی، کاهش ارزش ثمن، رای وحدت رویه 733، بطلان قرارداد، غرامات حاصل از بطلان قرارداد، رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد بیشتر بخوانید: عوامل بطلان معامله کدامند؟ چکیده رای جبران خسارت ناشی از بطلان...
نمونه رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 72
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خدمه شرکت تجاری، معاملات خدمه برای شرکت، اصل 40 قانون اساسی، اثر معاملات خدمه شرکت در مقابل اشخاص ثالث، ماده 2 قانون تجارت، رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث بیشتر بخوانید: نمونه رای ایراد سمت به نماینده شرکت چکیده رای...
نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 138
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل دایر بر قابل افراز بودن ملک، اخذ به شفعه در آپارتمان، فوری بودن اخذ به شفعه، زمان اعمال حق شفعه، رای اخذ به شفعه   چکیده رای اخذ به شفعه خواهان پیش...
نمونه رای تصرف عدوانی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 216
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تصرف عدوانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان شفت صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، دعاوی ثلاث، متصرف سابق، ارکان دعوی تصرف عدوانی، سبق تصرف، رای تصرف عدوانی مطلب مرتبط: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی چکیده رای تصرف عدوانی دعاوی ثلاث (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) مربوط به نظم عمومی...
نمونه رای ابطال گواهی حصر وراثت نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 281
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گواهی حصر وراثت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: گواهی حصر وراثت، ماده 873 قانون مدنی، اصل 167 قانون اساسی، مجهول بودن تقدم و تاخر تاریخ فوت اشخاص، صدور گواهی حصر وراثت جدید، رای ابطال گواهی حصر وراثت مطلب مرتبط: به درخواست حصر وراثت چگونه رسیدگی می شود؟ چکیده رای ابطال گواهی حصر وراثت چنانچه تاریخ فوت اشخاصی...
نمونه رای گردش حسن نیت در قراردادها نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 98
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای گردش حسن نیت در قراردادها برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون آمره، حمایت از اسناد رسمی، ابطال سند رسمی رهنی، قاعده غصب، قاعده تلف حکمی، اشخاص ثالث با حسن نیت، تایید و اعلام بطلان عقد وکالت، رای گردش حسن نیت در قراردادها بیشتر بخوانید: نمونه رای در خصوص حسن نیت در قرارداد چکیده رای گردش حسن نیت در قراردادها...
نمونه رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 637
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه بابت کسری مساحت، ماده 384 قانون مدنی، خیار عیب، مطالبه ارش، استرداد مبلغ کسری مساحت، رای مطالبه وجه بابت کسری مساحت مبیع مطلب مرتبط: مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت در قرارداد پیش فروش به چه صورت می باشد؟ چکیده رای مطالبه وجه بابت کسری...
نمونه رای رجوع از هبه به همسر نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 500
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رجوع از هبه به همسر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، تملیک مجانی، عقد هبه، امکان رجوع از هبه، استرداد عین موهوبه، رای رجوع از هبه به همسر مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رجوع از هبه به همسر زوج تحت شرایطی می تواند از هبه...
نمونه رای ایراد سمت به نماینده شرکت نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 137
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ایراد سمت به نماینده شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نماینده شرکت، اختیار اقامه دعوا در شرکت، ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، لزوم درج اختیارنامه در روزنامه رسمی، ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت، رای ایراد سمت به نماینده شرکت بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا...
نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 139
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم طرح دعوا مطابق با قانون، ایرادات شکلی دادخواست، ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، طرح دعاوی متعدد بر علیه صحابه متفاوت، رای لزوم تفکیک دعاوی بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟...
نمونه رای رد تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 158
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال عین مستاجره به غیر، ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، تخلیه به جهت انتقال به غیر، عدم تنفیذ انتقال از سوی مالک، رای رد تخلیه عین مستاجره بیشتر بخوانید: تخلیه به دلیل انتقال به غیر در اماکن تجاری به چه...
نمونه رای رد ابطال سند رسمی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 160
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، ابطال تقسیم نامه، ماده 311 قانون مدنی، ابطال سند رسمی، ابطال مبایعه نامه، استرداد عین به مالک، معامله فضولی، ماده 308 قانون مدنی، تلف حکمی، رای رد ابطال سند رسمی مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی چکیده رای رد ابطال سند رسمی در دادنامه حاضر، ابتدا...
نمونه رای رد الزام به تنظیم سند رسمی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 215
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد الزام به تنظیم سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان عباس آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام به اخذ پایان کار، الزام به فک رهن، ماده 47 قانون ثبت، ماده 48 قانون ثبت، ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، رای رد الزام به تنظیم سند...
نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 141
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ مبایعه نامه عادی، تنفیذ انفساخ مبایعه نامه عادی، خلع ید، ایفای تعهدات موصوف در قرارداد عادی، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت قراردادی، وجه التزام قراردادی، رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده...