نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای ابطال قولنامه عادی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 741
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال قولنامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سند، ابطال معامله، بطلان معامله، بطلان معامله ناشی از فقدان قصد، ابطال قولنامه، بطلان عقد، رای ابطال قولنامه عادی مطلب مرتبط: عوامل بطلان معامله کدامند؟ چکیده رای ابطال قولنامه عادی قولنامه ها هم قانوناً گویای وقوع بیع هستند و لذا برای باطل کردن یک معامله که با سند...
نمونه رای تجدید بنا فرسوده نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 143
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تجدید بنا فرسوده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون تملک آپارتمان ها، ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، تجدید بنای فرسوده، بازسازی ساختمان فرسوده، نوسازی آپارتمان با مخالفت همسایه ها، راهکار قانونی برای نوسازی آپارتمان های فرسوده، رای تجدید بنای فرسوده مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟ چکیده رای تجدید بنا فرسوده در دعوای...
نمونه رای حکم تخلیه عین مستاجره نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 160
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم تخلیه عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صدور حکم تخلیه عین مستاجره، عدم رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر و مستاجر، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، قیمت عادله سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، رای حکم تخلیه عین مستاجره بیشتر بخوانید: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط چکیده رای حکم...
نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 348
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دادخواست اعاده دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعاده دادرسی، ماده 299 قانون آیین دادرسی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی، رای رد دادخواست اعاده دادرسی مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای رد دادخواست اعاده دادرسی شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند 4 ماده 426 قانون...
نمونه رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 126
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تکلیف دادگاه در رسیدگی به ایرادات، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده، اعمال ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی، حق الزحمه نماینده حقوقی، رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده مطلب مرتبط: نمونه رای ایراد...
نمونه رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 118
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت قراردادی، نقض عهد قراردادی، امکان مطالبه خسارت قراردادی، التزام متعهد له به پرداخت خسارت، تعهدات طرفین قرارداد، رای مطالبه خسارت قراردادی مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟ چکیده رای مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات شرط تعیین...
نمونه رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 75
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فیروزآباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست علیه ورثه، جلب ثالث، اصیل در دعوا، عدم امکان جلب اصیل، ثالث دعوی، رای عدم امکان جلب اصیل   چکیده رای عدم امکان جلب اصیل به عنوان ثالث خواهان بایستی دعوای خود را به طرفیت تمام ذینفعان مطرح نماید. در غیر اینصورت امکان...
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 227
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنظیم سند رسمی خودرو، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برگ سبز خودرو، عدم اجباری بودن تنظیم اسناد انتقال خودرو، رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بیشتر بخوانید: مبایعه نامه...
نمونه رای ابطال سند مالکیت و بطلان مبایعه نامه نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 515
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند مالکیت و بطلان مبایعه نامه فی مابین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله ربوی، ابطال معامله ربوی، اعلام بطلان معامله، ابطال سند مالکیت، ماده 31 قانون مدنی، معامله با حق استرداد، اصل 47 قانون اساسی، اصل 49 قانون اساسی، بیع شرط، رای ابطال سند مالکیت   چکیده رای ابطال سند مالکیت با توجه به دلایلی...
نمونه رای بی طرفی داور (بطلان رای داور به جهت ذینفع بودن در دعوا) نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 150
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بی طرفی داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتخاب داور، انتخاب ذینفع در داوری، ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع از رسیدگی، ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بطلان رای داور، لزوم رعایت اصل بی طرفی در داوری، احراز صلاحیت داور، رای بی طرفی داور مطلب مرتبط: روش های تعیین داور در قرارداد کدام است؟ چکیده رای...
نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 484
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله صوری، عدم وجود قصد انشاء در معامله، بطلان معامله، امارات معامله صوری، معامله به قصد فرار از پرداخت دین، انگیزه فرار از پرداخت دین، ماده 190 قانون مدنی، ابطال سند به جهت صوری بودن معامله، رای بطلان معامله به جهت صوری بودن مطلب مرتبط: عوامل...
نمونه رای تعهد به اعلام گذشت از شکایت جزایی نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 80
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعهد به اعلام گذشت از شکایت جزایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: احراز و اعلام رضایت، الزام به اجرای تعهد (رضایت در پرونده کیفری)، نقض غیراخلاقی تعهد، تسلط اصحاب دعوی بر جهات موضوعی، اصل استماع دعاوی، اصل حاکمیت خواهان بر دعوی، تحلیل مبتنی بر ظاهر، رای تعهد به اعلام گذشت بیشتر بخوانید: الزام به انجام تعهد به...
نمونه رای صدور حکم حجر پدر نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 122
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور حکم حجر پدر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر، ماده 959 قانون مدنی، استقلال فردی در اداره اموال، حجر به جهت تقلیل قوه عقلائی، نظریه پزشکی قانونی، رای صدور حکم حجر مطلب مرتبط: نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر چکیده رای صدور حکم حجر پدر اگرچه قیمومت مآبی نسبت به اشخاص بالغ در تعارض با کرامت...
نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 291
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از...
نمونه رای اعلام انحلال معامله به جهت تدلیس در معامله نمونه آرای دادگاه ها
2 سال قبل 0 255
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعلام انحلال معامله به جهت تدلیس در معامله برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش شریف آباد تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، انحلال معامله، رای اعلام بطلان معامله، اعلام انحلال مبایعه نامه، استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز، تدلیس در معامله، اعلام انحلال قرارداد به جهت تدلیس در معامله، مطالبه خسارت قراردادی، رای اعلام انحلال معامله به جهت تدلیس در معامله...