نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 44
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارث در حادثه رانندگی، ماده 873 قانون مدنی، رای مصداقی از هدم در رویه قضایی مطلب مرتبط: میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان چکیده رای مصداقی از هدم در رویه قضایی علی الاصول رابطه ارث بری بین دو شخص مقید...
نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 111
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: کمیسیون نام، رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک بیشتر بخوانید: سامانه ثنا چیست؟ شیوه ثبت نام در آن چگونه است؟ چکیده رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا...
نمونه قرار عدم اهلیت خوانده نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 143
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار عدم اهلیت خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اعدادی، ماده 56 قانون امور حسبی، قرار عدم اهلیت خوانده مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده چکیده قرار عدم اهلیت خوانده در فرضی که اصحاب دعوا در اثنای رسیدگی دچار حجر گردند مقنن در ماده 105 قانون...
نمونه رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه هفده دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه، رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چکیده رای...
نمونه رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت تعطیلی کار توسط سازنده نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 267
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت تعطیلی کار توسط سازنده و عدم تاثیر آن در حقوق پیش خریدار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرارداد پیش فروش، عدم اتمام پروژه ساختمانی توسط سازنده، الزام به انجام تعهد مبنی بر تکمیل بنا، شرط فعل، ماده 237 قانون مدنی، رای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مطلب مرتبط: چگونگی الزام...
نمونه رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 89
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آخرین دفاع، تکلیف دادگاه در اخذ آخرین دفاع، ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم مطلب مرتبط: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم چکیده رای لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم ۱- آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به...
نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 194
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ممانعت از حق، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه   چکیده رای رفع ممانعت از حق العبور قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده...
نمونه رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 679
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات حیله و تقلب، اعاده دادرسی، فعل مادی متقلبانه، ترک فعل عامدانه، رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چکیده رای اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم وقتی سخن از حیله و تقلب می گردد...
نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 105
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه به جهت تعدی و تفریط، ماده 951 قانونی مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر   چکیده رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر چنانچه در صورت تعطیل بودن مورد اجاره و...
نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 87
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل 33 قانون اساسی، لزوم احراز فوریت در صدور دستور موقت، رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج نمودن خوانده مطلب مرتبط: نحوه ممنوع الخروج کردن بدهکار با صدور دستور موقت چکیده رای عدم پذیرش دستور موقت جهت ممنوع الخروج...
نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت) نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 0 80
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه به جهت استیفای بلاجهت، مطالبه وجه چک، ماده 282 قانون مدنی، رای انتخاب مدیون در دیون متعدد مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟ چکیده رای انتخاب مدیون در دیون متعدد دادرس محترم شعبه در دادنامه مستند و مستدل خود عنوان...
نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 272
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات ادعای اعسار، استشهاديه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط پذیرش دعوی اعسار، رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای عدم پذیرش اعسار از پرداخت هزینه...
نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 272
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وضعیت اقتصادی محکوم علیه، نحوه احراز ملائت خواهان اعسار، منع عسر و حرج، شرایط گواهان خواهان اعسار، ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رای پذیرش اعسار از محکوم به بیشتر بخوانید: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار چکیده رای پذیرش اعسار از...
نمونه رای مطالبه ضرر و زیان معنوی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 154
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه ضرر و زیان معنوی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده بما يراه الحاکم، معیارهای تعیین خسارت معنوی، مطالبه خسارت مادی ناشی از جرم، رای مطالبه ضرر و زیان معنوی   چکیده رای مطالبه...
نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی نمونه آرای دادگاه ها
7 ماه قبل 0 64
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قاعده ثبات، تقسیم ترکه، رای قاعده ثبات در رویه قضایی بیشتر بخوانید: تقسیم ارث میان وراث چگونه صورت می گیرد؟ چکیده رای قاعده ثبات در رویه قضایی ثبات قاعده ای است که بر بنیان نظم اجتماعی شکل گرفته و ماهیتی اصطیادی به خود دارد. مفهوم قاعده ثبات بر...