نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
6 روز قبل 0 758
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل معاوضه بودن حقوق، پرهیز از میان تهی شدن یکی از تعهدهای متقابل، ماده 237 قانون مدنی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، تعدیل وجه التزام قراردادی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، محیط شدن بر عوض قراردادی، شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه، حفظ تعادل قراردادی، رای...
نمونه آرای دادگاه ها
6 روز قبل 0 352
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار...
نمونه آرای دادگاه ها
7 روز قبل 0 173
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش نظارتی دادگاه در ابطال رای داور، رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور دادگاه معتقد است که با توجه به موضوعیت داشتن ابلاغ رای...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 89
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تخلف از شرط، فسخ قرارداد، عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط چکیده رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 94
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون صدور چک، انتقال چک از طریق سامانه صیاد، مسئولیت صادرکننده و انتقال دهنده، رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد چکیده رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک در صورت انتقال چک به صورت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 115
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، امین اموال، ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی، اجرت امین، رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 112
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط ضمنی و عرفی مبنی بر ثبت چک در سامانه صیاد، عدم ثبت چک در سامانه صیاد، تبصره ماده 21 مکرر قانون صدور چک، رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد چکیده رای الزام به ثبت...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 1 1362
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قابل استماع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مزایای ثبت چک در سامانه صیاد، رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد بیشتر بخوانید: مسئولیت کیفری صاحب حساب چک (شخص حقوقی) چکیده رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد دادرس محترم دادگاه با انشای دادنامه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 1 249
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثر بطلان قرارداد مضاربه بر استرداد مبالغ پرداختی، وضعیت معاملات صورت گرفته توسط عامل، مطالبه خسارات و غرامات ناشی از کاهش ارزش پول، محرومیت از سود مشارکت، رای بطلان قرارداد مضاربه مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه چکیده رای بطلان قرارداد مضاربه در صورت بطلان قرارداد مضاربه، صاحب سرمایه نمی...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 119
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، خرید اینترنتی، رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک مطابق با ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، در خرید کالا...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 146
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آیین افزایش خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: افزایش خواسته، مفهوم احتساب، ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی، رای آیین افزایش خواسته مطلب مرتبط: بررسی و تحلیل یک نمونه تقاضای افزایش خواسته چکیده رای آیین افزایش خواسته چکیده دادنامه به قلم قاضی صادرکننده رای و در صفحه ایشان در فضای مجازی نگارش شده است: این دادنامه به دو جهت انتخاب شده...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 206
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه، خسارات دادرسی، رای مطالبه وجه مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه وجه اگر مبلغ دین بعد از تقدیم دادخواست پرداخت شود، با توجه به رابطه تسبیب در ورود خسارت، خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می شود. مطلب مرتبط: نمونه دادخواست...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 124
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور حکم فرزندخواندگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فرزندخواندگی، آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، رای صدور حکم فرزندخواندگی بیشتر بخوانید: آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست چکیده رای صدور حکم فرزندخواندگی در صورت رعایت قوانین و مقررات قانونی توسط زوجین در دوره شش ماهه...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 324
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال دستور فروش، عدول از دستور فروش، رای ابطال دستور فروش ملک مشاع مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای ابطال دستور فروش ملک مشاع چنانچه دستور فروش صادره بدون لحاظ حقوق اشخاص ثالث صادر شده باشد، شخص ذی نفع...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 2028
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رجوع از هبه به همسر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، تملیک مجانی، عقد هبه، امکان رجوع از هبه، استرداد عین موهوبه، رای رجوع از هبه به همسر مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رجوع از هبه به همسر زوج تحت شرایطی می تواند از هبه...
تماس با وکیل