نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
6 روز قبل 0 37
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آیین افزایش خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: افزایش خواسته، مفهوم احتساب، ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی، رای آیین افزایش خواسته مطلب مرتبط: بررسی و تحلیل یک نمونه تقاضای افزایش خواسته چکیده رای آیین افزایش خواسته چکیده دادنامه به قلم قاضی صادرکننده رای و در صفحه ایشان در فضای مجازی نگارش شده است: این دادنامه به دو جهت انتخاب شده...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 79
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه، خسارات دادرسی، رای مطالبه وجه مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه وجه اگر مبلغ دین بعد از تقدیم دادخواست پرداخت شود، با توجه به رابطه تسبیب در ورود خسارت، خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم می شود. مطلب مرتبط: نمونه دادخواست...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 67
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور حکم فرزندخواندگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: فرزندخواندگی، آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، رای صدور حکم فرزندخواندگی بیشتر بخوانید: آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست چکیده رای صدور حکم فرزندخواندگی در صورت رعایت قوانین و مقررات قانونی توسط زوجین در دوره شش ماهه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 138
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال دستور فروش ملک مشاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال دستور فروش، عدول از دستور فروش، رای ابطال دستور فروش ملک مشاع مطلب مرتبط: فروش ملک مشاع به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای ابطال دستور فروش ملک مشاع چنانچه دستور فروش صادره بدون لحاظ حقوق اشخاص ثالث صادر شده باشد، شخص ذی نفع...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 1771
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رجوع از هبه به همسر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، تملیک مجانی، عقد هبه، امکان رجوع از هبه، استرداد عین موهوبه، رای رجوع از هبه به همسر مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رجوع از هبه به همسر زوج تحت شرایطی می تواند از هبه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 576
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تغییر نام و نام خانوادگی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال، ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، رای تغییر نام و نام خانوادگی بیشتر بخوانید: نمونه رای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای نوزاد اناث چکیده رای تغییر نام و نام خانوادگی رسیدگی به موضوع تغییر نام خانوادگی مطابق با...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 94
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثر بطلان قرارداد مضاربه بر استرداد مبالغ پرداختی، وضعیت معاملات صورت گرفته توسط عامل، مطالبه خسارات و غرامات ناشی از کاهش ارزش پول، محرومیت از سود مشارکت، رای بطلان قرارداد مضاربه مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه چکیده رای بطلان قرارداد مضاربه در صورت بطلان قرارداد مضاربه، صاحب سرمایه نمی...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 214
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع عقد هبه، ماده 797 قانون مدنی، تایید رجوع از هبه، ابطال سند رسمی، لزوم مالکیت واهب بر عین موهوبه، رای اثبات وقوع عقد هبه مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟ چکیده رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن مطابق...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 250
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات نسب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اثبات نسب خواهان: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … 3- ثبت احوال منطقه مرکز تهران 4- ثبت احوال شهرستان کنگاور...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 1 138
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت، رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی مطلب مرتبط: معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری چگونه است؟ چکیده رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی چنانچه مدیر تصفیه شرکت در...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 159
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مهلت اعتراض به نظر مدیر ساختمان در مورد هزینه ها برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها، ابطال اجرائیه ثبتی، رای مهلت اعتراض به نظر مدیر ساختمان در مورد هزینه ها مطلب مرتبط: بایدها و نبایدهای زندگی آپارتمان نشینی چکیده رای مهلت اعتراض به نظر مدیر ساختمان در مورد هزینه ها مهلت...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 1023
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دعوای خلع ید ملک مشاع، دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، ماده 1287 قانون مدنی، طرف دعوا قرار ندادن کلیه متصرفین ملک مشاع، رای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، رای خلع ید مطلب مرتبط: نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 108
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش نظارتی دادگاه در ابطال رای داور، رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور دادگاه معتقد است که با توجه به موضوعیت داشتن ابلاغ رای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 2 454
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح، تلاش در جهت ایجاد صلاحیت صوری، ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اضافه کردن صوری خوانده، سوء استفاده از حق، تقلب نسبت به قانون، اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه، رای اضافه کردن صوری خوانده مطلب...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 231
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، حق داشتن وکیل، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری داشتن وکیل...
تماس با وکیل