دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 156
مفهوم ورود ثالث دعوای ورود ثالث زمانی مطرح می گردد که شخص ثالثی، در دادرسی که میان دو طرف دیگر در حال رسیدگی می باشد، خود را محق دانسته و یا آنکه خود را در محق دانستن یکی از طرفین، ذینفع می داند. شخص ثالث، می تواند تا زمانی که ختم دادرسی، اعلام نشده است، وارد دعوا شود. همچنین زمانی که شخص ثالث، وارد دعوا می شود، جزء اصحاب دعوا تلقی می گردد. ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ورود شخص ثالث مقرر نموده است: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 120
مفهوم دلیل مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی واژه دلیل در معنای لغوی به معنی راهنما، نشان، علامت و ... آمده است. در اصطلاح علم حقوق، دلیل به دو مفهوم بکار می رود. دلیل در مفهوم خاص، همان معنایی است که مقنن در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان نموده است که در دادگاه، سبب قناعت وجدانی قاضی رسیدگی کننده به دعوا نسبت به واقعیت ادعای مطروحه می شود. اما دلیل در مفهوم عام خود، بمعنای فراهم نمودن وسایلی است که سبب قناعت وجدانی قاضی می شود. آنچنان که گفته می شود بار اثبات...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 261
مفهوم نیم عشر اجرایی زمانی که فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه، محکوم می گردد، بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع وی صادر شده است) اجرائیه صادر و پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد. پس از وصول پرونده، دادورز اجرای احکام، با انجام استعلامات سه گانه (بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راهنمایی و رانندگی کشور) اقدام به شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه می نماید تا با توقیف و بازداشت اموال، ترتیب وصول محکوم به، نیم عشر اجرایی (حق اجرا) و هزینه های...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 132
تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم روال متداول در واحد اجرای احکام دادگاه در تقسیم وجوهی بدست آمده از محکوم علیه آن است که معمولا این وجوه به صندوق دادگستری سپردن شده و قبض آن در پرونده بایگانی شده و در هر صورت بنا به تقاضای محکوم له، هر آنچه که به نفع او در دادنامه قید شده باشد (محکوم به) به وی پرداخت و هزینه های اجرایی (هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته است مانند حق الزحمه ارزیاب) که انجام داده است به وی داده شده و...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 222
توقیف حقوق مستخدمین زمانی که فرد بدهکار (محکوم علیه) به موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت وجه در حق محکوم له می گردد، پرونده پس از صدور اجرائیه به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود. در صورتی که محکوم علیه مقدمات اجرای حکم را فراهم نیاورد، قانونگذار راه هایی را پیش بینی نموده است تا بموجب آن محکوم له بتواند طلب خود را از محکوم علیه دریافت نماید. یکی از این روش ها توقیف حقوق محکوم علیه می باشد، مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق کارمندان در صورت صدور حکم...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 1 3190
اشتباه در صدور اجرائیه اجرائیه صادره از سوی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب ورقه اجرائیه دادگاه خواهد بود (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی). گاهی اوقات ممکن است که در صدور اجرائیه از سوی دادگاه، اشتباهی رخ دهد در اینصورت بنا به درخواست هر یک از طرفین و یا بصورت...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 5443
مدت اعتبار اجرائیه دادگاه اجرائیه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب برگه اجرائیه دادگاه خواهد بود. همانگونه که فوقاً ذکر گردید اجرای حکم علی القاعده با صدور اجرائیه بعمل می آید. این امر بدین معناست که تا زمانی که اجرائیه صادر نشود، اقدامات اجرای اجباری حکم نمی تواند آغاز شود. با...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 2 1143
شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته در اصطلاح علم حقوق، تامین اقدامی احتیاطی جهت جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می باشد و اقدامی است که با درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می گیرد. فی الواقع مطابق با ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. تبدیل تامین بمعنای بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، می باشد. بدین صورت که درخواست کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی و درخواست می نماید که این...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 166
شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم از منظر حقوقدانان، تامین عبارت است از اقدامی که بنا به درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می گیرد. فی الواقع تامین، اقدامی احتیاطی در راستای جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می باشد. تبدیل تامین به اقدام حقوقی گفته می شود که به موجب آن، درخواست بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، مطرح می گردد. بدین صورت درخواست کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی می نماید که این مال یا اموال، بازداشت شود و به...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 532
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و‌ قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می نماید تا اموال محکوم علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 223
تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث اجرایی، مفهوم حقوقی است که به معنای اعتراض به بازداشت مالی است که در جهت اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه، بازداشت گردیده است. در این نوع اعتراض، شخص ثالث هیچ اعتراضی به محتویات رای صادره از دادگاه ندارد. اما اعتراض شخص ثالث، به یکی از طرق شکایت از رای اطلاق می گردد که طی آن، شخصی به جز اصحاب دعوا، نسبت به رایی که میان محکوم له و محکوم علیه صادر شده است، اعتراض داشته و مدعی ورود لطمه به...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 2380
تعهد غیرمالی به چه تعهدی گفته می شود؟  تعهد به رابطه حقوقی میان دو طرف قرارداد گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین می تواند الزام طرف مقابل را به انجام یا عدم انجام موضوع تعهد تقاضا نماید. به فردی که مکلف به انجام یا عدم انجام موضوع تعهد است، متعهد یا مدیون گفته می شود و به فردی که اجرا یا عدم اجرای موضوع تعهد را مطالبه می نماید، متعهدله یا دائن گفته می شود. به این رابطه حقوقی از منظر متعهد که مکلف به انجام یا عدم انجام کاری است،...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 1644
تامین خواسته چیست؟ تامین خواسته عبارت است از اینکه خواهان دعوا قبل از طرح دادخواست یا در حین دادرسی (تا پیش از صدور حکم قطعی)، با معرفی اموال خوانده دعوا از دادگاه صالح تقاضای توقیف اموال خوانده را می نماید. گاهی اوقات بیم آن می رود که فرد بدهکار با انجام اقدامات گوناگون از قبیل انتقال اموال خود به دیگران سعی بر آن دارد که از پرداخت دین خود امتناع ورزد، لذا فرد طلبکار می تواند با معرفی اموال وی تا میزان طلب خود به دادگاه و توقیف آن حق خود را محفوظ دارد. مطابق...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 998
طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا به چه معناست؟ یکی از راه هایی که قانونگذار مقرر نموده تا بر اساس آن خوانده بتواند به دعوای طرح گردیده از سوی خواهان، پاسخ دهد طرح ایرادات می باشد. در این مقاله ایرادات و موانع رسیدگی را بررسی خواهیم کرد. بر همین اساس ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: دادگاه صلاحیت نداشته باشد. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت...
دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 0 9508
ایراد شکلی به دعوا ایراد به دعوا بسیار متفاوت تر از ایراد به دادخواست می باشد. ایراد به دادخواست مربوط به شکل گیری جریان رسیدگی است و اینکه از ابتدای امر، دادگاه نمی بایست جلسه رسیدگی را تشکیل می داده است چراکه این ایراد، منجر به ارجاع پرونده به دفتر شعبه شده و در صورت عدم رعایت دستورات اداری دفتر، قرار رد دادخواست صادر می گردد اما ایراد به دعوا بمعنای سرپیچی از الزامات قانونی مربوط به دعوا می باشد. طرح ایراد به دعوا هیچ ارتباطی به ایراد به اساس دادخواست ندارد بلکه دادخواست به...
تماس با وکیل