دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 257
نحوه درخواست اجرای رای داور مستند به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر محکوم علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داوری، رای را اجرا ننماید، بنا به درخواست ذینفع، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به اجرای رای داور می باشد. دادگاه با صدور اجرائیه پرونده را جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می نماید. جهت طرح دادخواست مبنی بر درخواست اجرای رای داور، می بایست اولاً رای به محکوم علیه ابلاغ شده باشد (احراز ابلاغ رای به محکوم...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 141
نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت یکی از شرایطی که مقنن در بند 2 ماده 190 قانون مدنی بدان اشاره نموده است، بحث ضرورت داشتن اهلیت طرفین معامله می باشد. اهلیت بر دو نوع است. اهلیت تمتع (هر فردی به محض اینکه زنده متولد شود، اهلیت تمتع را دارا می شود. اهلیت تمتع بمعنی توانایی برای دارا شدن می باشد. وفق مواد 956 و 958 قانون مدنی همه افراد دارای این اهلیت می باشند) و اهلیت استیفا (بمعنای توانایی قانونی جهت اجرای حق می باشد) به کسانی که اهلیت استیفا ندارند،...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 1520
نحوه طرح دعوای تایید و‌ اثبات وقوع بیع عقد بیع در زمره یکی از مهم ترین عقود در قانون مدنی می باشد. مطابق با ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع با ایجاب و قبول میان طرفین منعقد می گردد. فی الواقع مشخص می گردد که به صرف توافق طرفین، عقد بیع محقق می شود ولو اینکه مکتوب نشده باشد. دادخواست تایید و اثبات وقوع بیع زمانی در دادگاه مطرح می گردد که فردی ملکی را بصورت شفاهی یا با یک سند عادی، مالی خریداری نموده اما مبایعه نامه...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 261
بطلان عقد جعاله بدلیل مجهول بودن یا نامشروع بودن عمل و یا فقدان قصد و رضا مطابق با تعریف قانونگذار از عقد جعاله، جعاله عقدی است که مطابق با  آن یکی از طرفین در ازای دریافت اجرتی، متعهد به انجام عملی می گردد. به طرفین عقد، جاعل و عامل گفته می شود. جاعل کسی است که مکلف می باشد در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید اما عامل به فردی گفته می شود که عمل را انجام می دهد. به اجرت تعیین گردیده نیز جُعل اطلاق می گردد. ماده ۵۶۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 1185
نحوه طرح دعوای استرداد مال در دعوای استرداد مال، خواهان دعوا مدعی این امر می باشد که خوانده، مال منقول متعلق به او را بصورت غیرقانونی در تصرف خود داشته و از استرداد آن امتناع می نماید. مال موضوع بحث در دعوای استرداد مال، مال منقول می باشد. (مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر به راحتی قابل انجام باشد بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و ...) در اموال غیرمنقول، خواسته استرداد مال، مصداق ندارد بلکه در این فرض اگر کسی مال...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 196
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی علی القاعده زمانی مطرح می گردد که فرد در مقام خواهان دعوا، توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته و به اصطلاح، معسر می باشد. معسر به فردی گفته می شود که بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود، بطور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد (وفق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی). دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم می تواند ضمن دادخواست بدوی یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح شود و هم می...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 192
اجازه خروج از کشور  مطابق با قوانین و مقررات موجود، بعضی از افراد جامعه جهت خروج از کشور، می بایست دارای مجوز یا اجازه از دیگران باشند. قانونگذار مقرر نموده است که بطور مثال خانم های متأهل جهت خروج از کشور می بایست اجازه همسر خود را اخذ نموده باشند و یا کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال جهت خروج از کشور نیازمند اخذ اجازه ولی یا قیم قانونی خود هستند. این امر بدین معناست که مقنن اجازه خروج از کشور افراد فوق الذکر را منوط به اجازه افراد نامبرده دانسته است. ناگفته نماند که این...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 961
آثار تجدیدنظر خواهی واژه تجدیدنظر از نظر لغوی به معنای مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. مرحله تجدیدنظر به مرحله ای از دادرسی اطلاق می شود که مطابق با آن، دعوایی که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته است، مجددا بررسی گردیده و قضاوت می شود. دادگاه تجدیدنظر دارای همان اختیاراتی خواهد بود که در دادگاه بدوی هم وجود دارد و به نوعی، این دادگاه، بازبینی اعمال دادگاه بدوی را بر عهده دارد. با تجدیدنظر خواهی فرد متضرر از رای مرحله بدوی (مستند به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 495
تجدیدنظر خواهی چیست؟ واژه «تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره قضاوت کردن یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. در حقیقت، تجدیدنظر خواهی، قضاوت دوباره امری است که یک مرتبه در دادگاه نخستین، مورد بررسی قرار گرفته و ماهیتاً، بازبینی اعمال دادگاه نخستین می باشد. قانونگذار مطابق با قوانین و مقررات موجود، شرایطی را وضع نموده است که مطابق با آن، ترتیبی مقرر گردد تا هر دعوا، بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. فی الواقع زمانی که پرونده ای در دادگاه نخستین مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه ای صادر...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 185
آرای قابل تجدیدنظر در دعاوی حقوقی زمانی که پرونده ای در مرحله بدوی مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه ای صادر می گردد، این امکان برای هر یک از طرفین دعوا که رای بر علیه او صادر گردیده است، فراهم می شود تا بتواند ظرف مهلت مقرر قانونی بدان رای، اعتراض نماید. به این مرحله از دادرسی، مرحله تجدیدنظر می گویند. قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است تا به وضوح مشخص گردد که کدام دسته از آرای صادره از مراجع بدوی، قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند. در مقاله حاضر سعی می گردد به...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 265
دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت قانونگذار بنا به برخی از جهات و مصالح، من جمله کاستن حجم پرونده ها در دادگستری و هم چنین بالا بردن سرعت عمل در رسیدگی، بعضی از اسناد را لازم الاجرا معرفی نموده است تا براساس آن، طلبکار این حق را داشته باشد تا بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجراییات ثبت، تقاضای صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند را نماید. گاهی اوقات ممکن است که در روند اجرای عملیات ثبتی، تخلف یا اشتباهی از سوی کارمندان اجرای ثبت صورت بگیرد و یا آنکه فردی نسبت به مالی که در...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 1513
مفهوم کاهش خواسته  با تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، رسیدگی در دادگاه حقوقی، آغاز می گردد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و در نهایت، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در محدوده خواسته مندرج در دادخواست می باشد. یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته می باشد. این امر بدین معنا است که خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید. بطور مثال خواهان، دادخواستی را تحت عنوان مطالبه وجه به...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 8645
نحوه افزایش خواسته و آثار آن شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا می باشد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و النهایه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در راستای خواسته مندرج در دادخواست می باشد. تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، به منظور و هدف خاصی صورت می گیرد بطور مثال وی، خواهان مطالبه ضرر و زیان می باشد و یا آنکه تقاضای تخلیه عین مستاجره را دارد و ... فی الواقع  خواهان دعوا  که  خود را...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 724
دعوای تقابل چیست؟ دعوای تقابل در زمره یکی از دعاوی طاری می باشد که بموجب آن، خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل ادعای خواهان، جهت دفاع از خود، مطرح نماید. نکته مهم و اساسی در طرح دعوای تقابل این است که این دعوا، می بایست با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا وحدت منشأ باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مفهوم دعوای تقابل و شرایط طرح آن پرداخته شود.  مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن شرایط لازم جهت طرح دعوای تقابل ۱)...
دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 0 337
تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل دعوای تقابل به دعوایی گفته می شود که از سوی خوانده دعوای اصلی، بطرفیت خواهان دعوا مطرح می گردد به شرط آنکه با دعوای اصلی دارای وحدت منشأ یا ارتباط کامل باشد. مهلت تقدیم دادخواست تقابل، تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد و می بایست به دادگاهی تقدیم گردد که دعوای اصلی در آن جریان دارد. چنانچه خوانده دعوای اصلی، این دعوا را مطرح نماید، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، تکالیفی را در رسیدگی بر عهده خواهد داشت که در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل...
تماس با وکیل