نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای در خصوص شرط فاسخ نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 117
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دادگاه عمومی بخش خاوران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ، تعیین مدت در شرط فاسخ، امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها، رای در خصوص شرط فاسخ مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت مجهول بودن مدت خیار شرط چکیده رای در خصوص شرط فاسخ در دادنامه ذیل دادرس...
نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 100
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آرایش دفاعی خوانده در اولین جلسه رسیدگی، شیوه تصمیم دادگاه پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد، بررسی امکان یا عدم امکان تغییر آرایش دفاعی از سوی خوانده و آیین حاکم بر آن، مرور زمان اسناد تجارتی، رای پیرامون اختیار مدیون در...
نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 129
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ملاک تقویم خسارت و ضابطه «قیمت روز اجرای حکم»، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای...
نمونه رای مصداقی از شرط باطل نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 115
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از شرط باطل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتفاء دعوا، شرط غیرمقدور در قرارداد، رای مصداقی از شرط باطل مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟ چکیده رای مصداقی از شرط باطل 1. در صورت وجود شرط غیرمقدور در قرارداد، دادگاه مستند به بند 1 ماده 232 قانون مدنی آن را فاقد اعتبار می داند. 2. در...
نمونه رای اقرار در امور کیفری نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 109
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اقرار در امور کیفری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قرار تعلیق اجرای مجازات حبس، تصرف عدوانی اراضی ملی، رای اقرار در امور کیفری بیشتر بخوانید: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم چکیده رای اقرار در امور کیفری اقرار متهم در امور کیفری طریقیت داشته و می بایست با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه مطابقت داشته باشد...
نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی نمونه آرای دادگاه ها
3 ماه قبل 0 77
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت قرارداد پیمانکاری، دعوای انفساخ قرارداد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی دعوای انفساخ قرارداد ناظر به قراردادهایی می تواند باشد که در عالم اعتبار دارای حیات حقوقی باشند...
نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 240
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه وکیل و موکل، ماده 667 قانون مدنی، رای لزوم رعایت مصلحت موکل مطلب مرتبط: نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام چکیده رای لزوم رعایت مصلحت موکل رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد است و وکیل باید تمام تلاش خود...
نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 112
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تاخیر در تخلیه عین مستاجره، ماده 230 قانون مدنی، رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اجاره واحد تجاری چکیده رای وضعیت تضمینات قرارداد سابق در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد...
نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 89
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه پیش از انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد وجه، لزوم تعیین تکلیف واقعه حقوقی، بطلان واقعه حقوقی، رای عدم پذیرش استرداد وجه مطلب مرتبط: چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟ چکیده رای عدم پذیرش استرداد وجه در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه...
نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 82
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل استصحاب، تایید انفساخ معامله، التزام عملی به بقای عقد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد 1. ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان...
نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 99
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سی ام دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عدم بیان نکاح در عقد نکاح منقطع، ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه اتیان سوگند، رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت چکیده رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع 1. در...
نمونه رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 72
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 101 قانون مدنی، قاعده استاپل، دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور 1- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای...
نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه نمونه آرای دادگاه ها
4 ماه قبل 0 456
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی، ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟ چکیده رای رفع ممانعت از حق استفاده...
نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 130
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تدلیس، مصادیق عملیات فریبکارانه، تدلیس در معاملات، رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده در حالیکه واجد آن وصف نبوده و...
نمونه رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد نمونه آرای دادگاه ها
5 ماه قبل 0 123
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال، ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چکیده رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد 1) در جایی که خواندگان دو...