دعاوی ملکی

دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 909
دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی زمانی که مالک یا مالکین مشاعی قصد تفکیک ملک خود را داشته باشند، می بایست به دفترخانه مراجعه نمایند و‌ نقشه تفکیکی مصوب شهرداری و مدارک مالکیت خود را ارائه بنمایند. دفترخانه مزبور این مدارک را به همراه درخواست به اداره ثبت ارسال می نماید. اداره ثبت ضمن تعیین وقت، نماینده اداره ثبت و مهندس نقشه بردار را به محل ملک اعزام می نماید تا ملک را بازدید نمایند. پس از بازدید از ملک، صورت جلسه ای توسط نماینده اداره ثبت و نقشه بردار تهیه می شود که...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 1 809
دعوای اثبات حق ارتفاق واژه ارتفاق در لغت بمعنای رفاقت کردن، همراهی کردن و ... آمده است. مطابق با تعریفی که مقنن از حق ارتفاق در ماده ۹۳ قانون مدنی بیان نموده است، حق ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. فی الواقع حق ارتفاق حقی است که بر مبنای آن، صاحب ملکی بدلیل اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک فرد دیگری استفاده نماید و مالک زمین یا ملکی که صاحب حق ارتفاق از آن استفاده می کند، نمی تواند مانع او شود. مانند حق عبور از ملک دیگری، حق شرب، حق ناودان،...
دعاوی ملکی
4 ماه قبل 0 749
غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع متاسفانه دیده می شود که بعضی از افراد سودجو و ناآگاه، ملکی را که قبلا فروخته شده است را برای چندمین بار به دیگری می فروشند و باعث ورود ضرر به خریدار یا خریداران می شوند. قانون مدنی جهت جبران زیان های وارده، به خریدار اجازه داده است که بتواند ثمن معامله را مسترد نموده و ضرر و زیان خود را جبران نماید. در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن بر مبنای نرخ شاخص قیمت ها، جبران غرامت نیست بلکه پرداخت طلب به ارزش واقعی آن می...
دعاوی ملکی
4 ماه قبل 0 654
مفهوم عقد معاوضه عقد معاوضه به عقدی اطلاق می گردد که مطابق با آن، طرفین عقد، دو‌ مال را با یکدیگر مبادله می نمایند یعنی یک طرف عقد در ازای مالی که از طرف دیگر می گیرد، مالی را نیز به او می دهد بدون آنکه یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن باشد. بعنوان مثال یک صاحب باغ می تواند تمام یا بخشی از محصولات خود را در قبال اخذ مقداری گندم از فردی مبادله نماید. فی الواقع طرفین با انجام این کار اقدام به معاوضه نموده اند، یک طرف مالی به طرف مقابل...
دعاوی ملکی
4 ماه قبل 0 4400
معامله با حق استرداد منظور از معامله با حق استرداد یا بیع شرط، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شود. حق فسخ عموماً برای فروشنده شرط می شود و بدین صورت در قرارداد نوشته می شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن (پول) معامله را به خریدار برگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع (مال مورد معامله)، را دارا می باشد. در قانون مدنی به این عقد، "بیع شرط" گفته می شود و در قانون ثبت به آن، "معامله با حق استرداد"...
دعاوی ملکی
5 ماه قبل 0 1620
اثر رد معامله فضولی معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده 247 قانون مدنی در این باره بیان نموده است: "معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس...
دعاوی ملکی
5 ماه قبل 0 2109
بطلان معامله فضولی چیست؟ گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به خرید یک ملک از فرد دیگری بنماید بدون اینکه فروشنده، مالک آن ملک باشد و یا از مالک اجازه در فروش داشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این معامله، معامله فضولی می گویند. لذا معامله فضولی زمانی بروز می دهد که معامله کننده یا کلا فاقد سمت نمایندگی است یا سمت دارد اما از حدود آن تجاوز کرده است. لذا کسی که ملک دیگری را بدون اجازه از سوی مالک یا خارج از حدود اجازه به فروش رساند، اجاره دهد، به وثیقه گذارد، صلح...
دعاوی ملکی
5 ماه قبل 0 294
معامله فضولی چیست؟ مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که فردی بدون داشتن سمت، نسبت به مال متعلق به غیر، انجام می دهد. گاهی اوقات نیز ممکن است که نماینده دارای سمت باشد اما خارج از حدود اذن، اقدامی را انجام دهد که در اینصورت نیز مرتکب معامله فضولی شده است. بطور مثال اگر آقای الف بدون داشتن سمت نمایندگی، اقدام به انجام معامله نسبت به ملک متعلق به آقای ب نماید، این معامله، معامله فضولی خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص بیان...
دعاوی ملکی
7 ماه قبل 0 1212
تخلیه به جهت تخریب و نوسازی دعوای تخلیه به جهت تخریب و نوسازی درباره قراردادهای اجاره املاک تجاری مطرح می گردد که قبل از سال ١٣٧٦ منعقد شده است و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٥٦ می شود. در این نوع قراردادها با پایان یافتن مدت اجاره، رابطه استیجاری میان موجر و مستاجر قطع نمی شود. اگر موجر تصمیم به تجدید بنای ملک مورد اجاره داشته باشد، یعنی کلاً محل مورد اجاره را تخریب و بنای جدید در آن احداث کند می تواند نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام نماید. بنابراین موجر پیش...
دعاوی ملکی
12 ماه قبل 0 378
آثار دعاوی تصرف کدامند؟ دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید. به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با وضع مقررات...
دعاوی ملکی
12 ماه قبل 0 529
اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با...
دعاوی ملکی
1 سال قبل 0 358
حق سرقفلی چیست؟ منظور از حق سرقفلی، حقی است که بصورت دائم مستاجر بر منافع ملک تجاری دارد. اما داشتن این حق مانع از تخلیه ملک مورد اجاره نبوده و تخلیه منوط بر پرداخت حق سرقفلی به نرخ روز به مستاجر خواهد بود. فی الواقع در سرقفلی، مستاجر نسبت به منافع مورد اجاره مالکیت دائمی دارد. نکته قابل توجه در ارتباط با حق سرقفلی این است که ایجاد این حق نشات گرفته از انعقاد قرارداد اجاره خواهد بود این امر بدین معناست که حق سرقفلی در اثر مرور زمان و یا به خودی خود برای...
دعاوی ملکی
1 سال قبل 0 269
حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف دقیقی از حق کسب و پیشه و تجارت ارائه نشده است اما میتوان اینگونه بیان نمود که حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برای مستاجر قائل شده است البته ناگفته نماند در صورتی که مستاجر مرتکب تقصیر یا تقلب شود مانند تغییر شغل بدون اجازه موجر، در اینصورت این حق به‌ وی تعلق نخواهد گرفت. نحوه تعیین و ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت بدین صورت...
دعاوی ملکی
3 سال قبل 0 1496
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن گاهی اوقات ممکن است که فردی بر مبنای یک مبایعه نامه عادی اقدام به خرید یک ملکی نماید که آن ملک، در رهن بانک بوده و بنا به هر دلیلی در رهن بودن یا نبودن ملک در مبایعه نامه موصوف اعلام شده یا نشده باشد. حال این سوال ممکن است بر ذهن متبادر گردد که آیا در این صورت خریدار می تواند در مورد مال در رهن، الزام فروشنده را مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک خواستار گردد؟ در این مقاله به بررسی چگونگی طرح...
دعاوی ملکی
3 سال قبل 0 841
نحوه درخواست تجدید بنای ملک مطابق با نظریه اکثریت قریب به اتفاق متخصصین در امور ساختمانی، هر مقدار که عمر ساختمان افزایش پیدا کند، ساختمان دچار فرسودگی می گردد و این امر دارای تبعاتی من جمله ایجاد خطرات و لطمات جانی و مالی برای ساکنین آن ساختمان می گردد. با افزایش زندگی شهرنشینی، تعداد آپارتمان ها افزایش پیدا نموده و افراد با سلایق مختلف و متفاوت در ساختمان ها، در شرایطی که ساختمان نیاز به تجدید بنا داشته باشد، در صورتی که همه مالکین به این امر، رضایت داشته باشند مشکلی بوجود نخواهد آمد اما...
تماس با وکیل